Otázky k tématu Osteoporóza

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK přidělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění ve výši 6 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

Ze správných odpovědí vylosujeme pět z vás, které odměníme hodnotnými publikacemi z nakladatelství Grada Publishing

1. Pomocí DEXA měříme:

a) kostní denzitu,

b) kostní mikroarchitektoniku,

c) kostní elasticitu,

d) napětí na povrchu krystalků hydroxyapatitu.

2. Senilní OP je způsobena:

a) stárnutím kolagenů,

b) poruchou cirkulace v kosti,

c) poruchou resorpce kalcia a vitamínu D,

d) nedostatkem vitamínu C.

3. Postmenopauzální osteoporóza má prvotní příčinu:

a) ztrátu sexagenů,

b) poruchu resorpce kalcia,

c) porucha hydroxylace vitamínu D,

d) nadbytek steroidních kortikoidů.

4. Do kombinace komplexní terapie osteoporózy nepatří:

a) kalcium,

b) vitamín D,

c) cvičení,

d) lázeňská léčba.

5. Nedostatek vitamínu D  vede k:

a) poklesu hladiny kalcitoninu,

b) acidóze,

c) sprue,

d) osteomalacii.

6. Místem syntézy kalcitoninu je:

a) C buňky štítné žlázy,

b) parenchym ledvin,

c) příštítná tělíska,

d) střevní sliznice.

7. Osteoprotegerin je:

a) faktor působící útlum aktivity osteoklastů,

b) faktor působící zvýšení aktivity osteoklastů,

c) faktor působící hydroxylaci vitamínu D,

d) faktor produkovaný osteocyty.

8. Raloxifen (Evista) je:

a) SERM,

b) androgen,

c) čistý estrogen,

d) kortikoid.

9. Deoxypyridinolin v moči je marker:

a) činnosti osteocytů,

b) osteoklastické resorpce,

c) osteoblastické apozice,

d) aktivity lymfocytů.

10. Plazmatická ALP má:

a) tři izoenzymy,

b) dva izoenzymy

c) žádný izoenzym,

d) čtyři izoenzymy.

11. Tyroxin v nadbytečném množství působí na kost:

a) anabolicky,

b) vůbec nepůsobí,

c) zvyšuje hydroxylaci vitamínu D,

d) zvyšuje osteoklastickou resorpci.

12. Ultrasonodenzitometrie je založena na:

a) ionizujícím záření,

b) ultrazvuku,

c) magnetickém poli,

d) infračerveném záření.

13. Nemocní se senilní osteoporózou mají největší riziko zlomeniny:

a) obratlů,

b) krčku kosti stehenní,

c) zápěstí,

d) ramenní kosti.

14. V etiopatogenezi mužské OP se uplatňuje:

a) nedostatek androgenů,

b) abúzus nikotinu,

c) abúzus alkoholu,

d) sedavý způsob života.

15. HRT léčba postmenopauzální OP má rizika:

a) flebotrombóza,

b) diabetes mellitus,

c) karcinom prsu,

d) ektopické kalcifikace.

16. Bisfosfonáty v kosti působí:

a) apoptózu osteoklastů,

b) sníženou vazbu vitamínu D  na kostní buňky,

c) aktivitu osteocytů,

d) degradaci kolagenu.

17. Podání kalcia u senilní OP působí:

a) snížení výdeje parathormonu,

b) zvýšení výdeje kalcitoninu,

c) vzvýšené vylučování aminokyselin,

d) zvýšenou tvorbu interleukinu 6.

18. Které z nefarmakologických přístupů jsou doporučeny v prevenci postmenopauzální OP:

a) dieta bohatá na kalcium,

b) dieta bohatá na vitamín D,

c) dostatek slunečního záření,

d) pravidelné denní cvičení.

19. Které z uvedených faktorů jsou rizikové pro manifestaci OP u žen?

a) ztráta sexagenů,

b) abúzus nikotinu,

c) tělesná inaktivita,

d) podávání kortikoidů.

20. Glukokortikoidy inhibují:

a) proliferaci osteoblastů,

b) syntézu proteinů kostní matrix,

c) cyklindependentní kinázu,

d) produkci GH, IGF I, IGFBP-5, TGFb receptory.

Řešení testu 9/2001: 1a, 2b, 3a, 4a, 5d, 6b, 7a, 8d, 9a, 10a, 11a, 12b, 13c, 14a, 15b, 16a, 17b, 18a, 19a, 20a.

Osteoporóza

Ohodnoťte tento článek!