Postgraduální akademie představila novinky v hematologii

Další z odborných sympozií organizované Postgraduální akademií přineslo informace a nové poznatky z oblasti hematologie. I tentokrát akce proběhla v prostorách pražské Žižkovské věže, a to v sobotu 28. listopadu.

Garantem odborného programu byl doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., z Ústavu hematologie a krevní transfuze.
Hematologie je typickým příkladem úzce specializovaného oboru vnitřního lékařství s řadou přesahů do dalších oborů medicíny, jenž v posledních letech prodělal obrovský rozvoj. Nové poznatky o patogenezi onemocnění krve vyústily v léčebné postupy, které často zásadním způsobem změnily prognózu nemocných. Přednášející se zaměřili na aktuální problémy svého oboru a seznámili účastníky s nejnovějšími trendy v diagnostice a léčbě vybraných hematologických onemocnění.
V programovém bloku zazněly příspěvky na téma anémie u chronických onemocnění (doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.), vrozené syndromy selhání kostní dřeně (doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph. D.), autoimunitní hemolytická anémie (doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.), imunitní trombocytopenická purpura (MUDr. Libor Červinek), poruchy funkce krevních destiček (MUDr. Věra Geierová), hemofilie a von Willebrandova choroba (MUDr. Věra Geierová), trombofilní stavy (MUDr. Alena Buliková, Ph. D., MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.) a laboratorní diagnostika krvácivých chorob (RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph. D.).

Postgraduální akademie Postgraduální akademie je společný projekt České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína, Mladá fronta, a. s., divize Medical Services. Akce jsou evidovány v centrálním registru ČLK a ohodnoceny kredity za celoživotní vzdělávání. Postgraduální akademie pokračuje dalšími odbornými sympozii i v roce 2016. Těšit se můžete na vakcinologický seminář či sympozium věnované diabetes mellitus a endokrinologické tématice. Více informací a přihlášky na další akce naleznete na stránkách ČLK: www.clkcr.cz

Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph. D. (vlevo doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.) MUDr. Věra Geierová
Součástí programu byla i tombola s hodnotnými cenami

Ohodnoťte tento článek!