Postgraduální akademie představila publikaci Geriatrická onkologie

Odborné sympozium na téma geriatrické onkologie proběhlo začátkem října v brněnském hotelu Barceló. Součástí akce byl i křest stejnojmenné publikace, vydané v rámci edice Postgraduální medicíny, Mladá fronta, a. s.

Zhoubné nádory postihují nemocné v každém věku, jejich výskyt u starší populace je však výrazně vyšší. Přesto je geriatrické problematice v onkologii věnována nedostatečná pozornost. Ke starším pacientům s onkologickým onemocněním se navíc obvykle přistupuje jako k pacientům v produktivním věku, bez ohledu na řadu jejich specifik. Uvedené skutečnosti byly důvodem vydání nové publikace Geriatrická onkologie, která vznikla pod edičním vedením

prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc., a prim. MUDr. Igora Kisse, Ph. D.
Tito editoři byli též garanty programu odborného sympozia. V odpoledním přednáškovém bloku zaměřeném na problematiku geriatrických onkologických pacientů si účastníci mohli vyslechnout příspěvky na téma: Čím je specifický starší onkologicky nemocný (prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.), Možnosti chirurgické terapie nádorů v seniu (prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.), Podpůrná léčba při gastrointestinálních problémech starších onkologických pacientů (doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.), Epidemiologie nádorů v seniu (RNDr. Jan Mužík, Ph. D.), Starší nemocný a radioterapie nádorů (prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.), Paliativní či kurativní přístup – kdy a jak? (MUDr. Ondřej Sláma, Ph. D.), Odlišnosti přístupu k seniorům v hematoonkologii (prof. MUDr. Michael Doubek, Ph. D.).

Publikace nejen pro onkology

Během sympozia byla pokřtěna i nová publikace. Geriatrická onkologie má sloužit jako zdroj komplexních informací o starším nemocném s onkologickým onemocněním. Je určena nejen onkologům, ale také dalším specialistům a praktickým lékařům. Starší nemocní s nádorovými chorobami, nezřídka duplicitami či triplicitami, trpí obvykle řadou dalších aktuálně léčených chorob. Publikace si klade za cíl ulehčit mnohdy velmi obtížné rozhodování v oblasti polyfarmakoterapie, posouzení celkového stavu seniora ve vztahu k předpokládanému diagnostickému či terapeutickému procesu a samozřejmě i při výskytu komplikací léčby nádorového onemocnění či dekompenzace onemocnění ostatních, a to vždy v kontextu existující malignity.
Cílem knihy není vytvářet rozsáhlou onkologickou učebnici, ale naopak postihnout a zdůraznit zejména odlišnosti a specifika u jednotlivých diagnóz pacientů vyššího věku. Složení autorského kolektivu odráží realitu každodenní péče o tyto pacienty a zahrnuje základní odbornosti v léčbě.

Postgraduální akademie Postgraduální akademie je společný projekt České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína, Mladá fronta, a. s., divize Medical Services. Akce jsou evidovány v centrálním registru ČLK a ohodnoceny kredity za celoživotní vzdělávání. Postgraduální akademie pokračuje dalšími odbornými sympozii i v roce 2016. Těšit se můžete na vakcinologický seminář či sympozium věnované diabetes mellitus a endokrinologické tématice. Více informací a přihlášky na další akce naleznete na stránkách ČLK: www.clkcr.cz

RNDr. Jan Mužík, Ph. D.
Zleva prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., a prof. MUDr. Michael Doubek, Ph. D.
Zleva MUDr. Michaela Lízlerová, šéfredaktorka Postgraduální medicíny, prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., MUDr. Igor Kiss, Ph. D., prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Ohodnoťte tento článek!