Při stanovení D-dimerů by se měl zohlednit věk

Francouzsko-nizozemsko-švýcarská studie prokázala, že zohlednění věku při určení horního limitu normy pro D-dimery významně zlepšuje jeho negativní prediktivní hodnotu v diagnostice plicní embolie.

Autoři navrhli pro nemocné nad 50 let věku používat vzorec: horní limit normy = věk nemocného x 10 mýg/l. V retrospektivní analýze, do níž zahrnuli přes 5000 nemocných se suspektní plicní embolií, pak porovnali výpovědní hodnotu tohoto limitu se standardním horním limitem normy (500 ug/l). V podskupině 1331 nemocných, u nichž nebylo podezření na PE vysoké, dokázal tento nový limit vyloučit PE u 42 % případů, zatímco standardní limit pouze u 36 %. Rozšíření klinického využití tohoto přístupu bude záležet i na tom, zda laboratoře používají srovnatelnou metodu stanovení D-dimerů (zde byla použita rapid ELISA assay, VIDAS D-Dimer Exclusion, Biomérieux, Marcyl’ Etoile, Francie).

BMJ, 2010, 340, c1475

Ohodnoťte tento článek!