Renální insuficience a prognóza srdečního infarktu

Část výsledků studie VALIANT (Valsartan in Acute Myocardial Infarction Trial) prokazuje nepříznivý vliv renální insuficience na prognózu srdečního infarktu…

Zdá se, že renální insuficience je hlavním rizikovým faktorem pro kardiovaskulární komplikace. Do studie bylo zahrnuto přes 14 500 nemocných s akutním infarktem myokardu. U nemocných byla mimo jiné odhadnuta glomerulární filtrace (GFR) výpočtem ze sérového kreatininu a nemocní pak byli rozděleni na skupiny podle klesající GFR. Střední hodnota GFR dosáhla 70/177/21 ml/min/1,73 m2

těl. povrchu. Nízká GFR (pod 45 ml/min/1,73 m2 těl. povrchu) byla asociována s vysokým výskytem kardiovaskulárních rizikových faktorů, předchozími kardiovaskulárními onemocněními a Killipovou třídou infarktu myokardu vyšší než I.Riziko závažných komplikací po infarktu, jako je smrt, reinfarkt, městnavé srdeční selhání, iktus a resuscitace, stoupalo s klesající GFR. Pod hodnotu 81 ml/min/1,73 m2 těl. povrchu znamenalo každé snížení GFR o 10 jednotek zvýšení uvedeného rizika o 1,1, a to nezávisle na léčbě.

New Engl J Med, 2004, 351, p.1285-1295

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!