se věnovala alergologii a imunologii

Postgraduální akademie

Sympozium Aktuality v alergologii a imunologii, druhá vzdělávací akce Postgraduální akademie, společného projektu ČLK a časopisu Postgraduální medicína z vydavatelství Mladá fronta a. s., divize Medical Services, v oblasti celoživotního vzdělávání, se konalo v době pro téma aktuální – 3. 6. 2015 v Žižkovské věži. Akce je evidována v centrálním registru ČLK a hodnocena pěti kredity.
Podle odhadu trpí asi 20 % světové populace alergickým onemocněním a astma se v průběhu 90. let 20. století stalo jednou z nejčastějších chronických nemocí vůbec. Výskyt alergických onemocnění má v Evropě stále rostoucí trend a již není omezen na specifickou sezónu nebo prostředí. Mezi příčiny tohoto stavu patří expozice celoročně působícím alergenům, vlivy výživy, změny životního stylu i změny v imunologické odpovídavosti.
Díky pokrokům v laboratorních diagnostických metodách a a terapeutických postupech, které jsou – jako pro celou současnou dobu – typické i pro obor alergologie a imunologie, se otevírají nové léčebné a diagnostické možnosti.

Komplementová molekulární diagnostika významně mění pohled na složení alergenů, rozšiřují se i indikace biologické léčby (např. omalizumab u chronické idiopatické urtikarie) a imunoterapie některých nádorů přestává být záležitostí klinických oborů.
Podle údajů ÚZIS z roku 2014 je v České republice 427 pracovišť oboru alergologie a klinické imunologie. Nejen pro jejich pracovníky byly určeny příspěvky přednášejících – MUDr. Ireny Krčmové, CSc. (Hereditární angioedém – diferenciální diagnostika), MUDr. Ester Seberové (Alergická rýma a její vztah k astmatu), MUDr. Lenky Sedláčkové (Diagnostika lékové alergie), doc. MUDr. Petra Kučery, Ph. D. (Mastocytóza a alergie), MUDr. Pavlíny Králíčkové (Imunoglobulinová a substituční léčba u nemocných s primárními imunodeficity), MUDr. Lenky Povýšilové (První klinické zkušenosti s léčbou kombinací flutikason furoát/vilanterol v léčbě astmatu – kazuistiky), doc. MUDr. Jaromíra Bystroně, CSc. (Antihistaminika a jejich užití v klinické praxi), MUDr. Martina Fuchse (Alergie na potraviny u kojenců a batolat), doc. MUDr. Víta Petrů, CSc. (Anafylaxe – život ohrožující alergie) a Jaroslavy Šimoníčkové (Adrenalinový autoinjektor v klinické praxi – workshop).

Více informací a přihlášky na uvedené akce naleznete na stránkách ČLK: www.clkcr.cz.

MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Zleva doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., MUDr. Michaela Lízlerová, šéfredaktorka Postgraduální medicíny, a Jana Šmídová, GSK
MUDr. Lenka Sedláčková
MUDr. Ester Seberová

Ohodnoťte tento článek!