Sekce České onkologické společnosti ČLS JEP zaměřené na hodnocení onkologické péče

Rozšiřující se možnosti současné onkologické péče podporované velmi intenzívním výzkumem představují nejen přínos a naději pro nemocné, ale také zvýšené ekonomické náklady. Ekonomickou situaci značně zhoršuje vysoká a neustále rostoucí populační zátěž zhoubnými nádory, která je společným problémem všech zemí tzv. vyspělého světa.

Je ovšem jasné, že náklady spojené s určitým segmentem léčebné péče nemohou nekonečně růst. Ke slovu tak se stále větším důrazem přichází optimalizace péče, kritické hodnocení jejího skutečného přínosu a také nákladové efektivity. Na tyto hodnotící nástroje je nutné nahlížet pozitivně jako na nutnost, která v konečném důsledku chrání celý systém před kolapsem z důvodu nekontrolované eskalace nákladů. Aby tuto roli hodnocení léčebné péče naplnilo, musí být prováděno pomocí standardizovaných metodik, plánovitě a na základě společenského konsenzu o pravidlech poskytování zejména nákladné péče. Naplnění výše uvedených úkolů si nelze představit bez objektivní analýzy reprezentativních dat, získaných přímo z klinické praxe pracovišť zapojených do léčby pacientů. Sběr dat, budování a vytěžování informační platformy využitelné pro hodnocení klinické praxe jsou nezpochybnitelné úkoly pro odbornou lékařskou veřejnost, tedy vedení zdravotnických zařízení a lékařské týmy. Nelze totiž očekávat, že potřebný informační systém vznikne centrálně a bude univerzálně funkční pro všechny formy poskytování péče a pro všechny oblasti medicíny. Onkologická péče je dnes natolik různorodá a dynamická, že specifický přístup k jejímu hodnocení se stává naprostou nutností.

Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) převzala odpovědnost za řadu aktivit, které jsou pro objektivní hodnocení léčebné péče v ČR nezbytné. V uplynulých 10 letech tak ČOS iniciovala mnoho projektů zaměřených na sběr a hodnocení klinických dat, optimalizaci a analýzu výsledků péče. Organizaci zajistily a odbornou garanci nad většinou těchto projektů převzaly dvě vzájemně úzce spolupracující odborné sekce ČOS (www. linkos.cz):

• Sekce pro epidemiologii nádorů a zdravotnickou informatiku
• Sekce pro farmakoekonomiku

Činnost obou sekcí je obdobná a zaměřuje se na projekty související s retrospektivním i prospektivním hodnocením onkologické léčebné péče v ČR. Mezi hlavní oblasti zájmu patří: – validace a analytické zpracování dat Národního onkologického registru ČR a budování populační informační agendy nad jeho daty: predikce epidemiologické zátěže, hodnocení specifik v zátěži jednotlivých regionů, zpřístupnění dat široké veřejnosti, – zajištění sběru a analýzy dat v reálné klinické praxi onkologických pracovišť se zaměřením na hodnocení výsledků a kvality péče, klinické registry, – konsolidace různých informačních zdrojů, zejména dostupných výstupů nemocničních databází a informačních systémů, za účelem jejich využití pro hodnocení onkologické péče, – vývoj a implementace různých forem elektronické zdravotnické dokumentace onkologického pacienta v ČR, – zajištění informačních podkladů pro jednání s plátci zdravotní péče, zejména v oblasti plánování nákladů na onkologickou péči, – odborná analýza a interpretace ekonomických dat související s protinádorovou léčbou.

Obě sekce pracují výhradně projektově, a tedy nebudují žádnou hierarchickou organizační strukturu uvnitř ČOS. Náplň činnosti se tak odvíjí od řešitelských týmů různých projektů a aktivit; z tohoto pohledu je členství v obou sekcích otevřené a má přesah i do dalších odborných společností zabývajících se onkologickou léčbou. Řada projektů již vyústila v hmatatelné výstupy, které jsou volně dostupné většinou na internetových portálech.

Mezi nejvýznamnějšími jmenujme:
• informační systém pro analýzu epidemiologie nádorů v ČR (www.svod.cz)
• specializované informační portály zabývající se detailním hodnocením kvality a výsledků léčebné péče ve vybraných oblastech: urologické malignity (www.uroweb. cz), nádory tlustého střeva a konečníku (www.rektum. cz), klinické registry monitorující cílenou terapii nádorů (www.registry.cz)
• národní informační systém monitorující vývoj a výsledky programů screeningu zhoubných nádorů prsu, kolorekta a děložního hrdla (www.mamo.cz, www.kolorektum.cz, www.cervix.cz)
• informační podpora centralizaci péče a síti komplexních onkologických center (www.onconet.cz)
• edukační a databázový systém podporující standardizaci poskytování protinádorové chemoterapie a cílené léčby; systém zahrnuje elektronickou knihovnu chemoterapeutických režimů, nástroje pro hodnocení chemoterapie a jejích výsledků, podporu pro plánování chemoterapie (www.dios.registry.cz)


O autorovi: 1Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D., 2doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D.
1Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz, Brno

2Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologická a radioterapeutické oddělení

e-mail: dusek@iba.muni.cz

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!