SNAŽÍME SE ZLEPŠIT KVALITU ŽIVOTA LIDÍ S INKONTINENCÍ

Samovolným únikem moči (močovou inkontinencí) trpí 6–8 % české populace, tedy přibližně milión osob. S cílem zlepšit kvalitu života těchto lidí a detabuizovat problematiku se odborníci na urologii a urogynekologii sdružili do spolku Incoforum.
V souvislosti se Světovým týdnem kontinence se zástupci Incofora KDY?!!!!
sešli v pražské Restauraci Mlýnec, aby informovali mediální veřejnost o aktivitách sdružení a plánovaných akcích. Setkání proběhlo za spolupráce s divizí Medical Services Mladé fronty, a. s.

TABUIZOVANÉ TÉMA

Podle odborníků chybí dostatek informací o možnostech léčby. Tabu spojené s inkontinencí přitom často nedokážou prolomit ani mnozí lékaři, kteří svým pacientům neposkytnou adekvátní informace o léčbě, která je v ČR poskytovaná na světové úrovni. Jak uvedl prezident Incofora a přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., z dotazníkového šetření, které proběhlo během loňského Světového týdne kontinence v Praze, vyplynulo, že 44 % dotazovaných unikání moči omezuje a 57 % inkontinentních osob se s tímto zdravotním problémem nikomu nesvěřilo. Používání inkontinenčních pomůcek udávalo 34 %.
„Močová inkontinence je stresující a invalidizující stav zvyšující nemocnost. Nezávisle na věku je 15–30 procent žen ovlivněno tímto problémem ve všech životních oblastech – pracovní, fyzické, sociální, psychické a v neposlední řadě také sexuální,“ uvedl předseda správní rady Incofora MUDr. Lukáš Horčička z Urogynekologické ambulance GONA.

PŘÍČINY INKONTINENCE

U žen se inkontinence vyskytuje především v souvislosti s poruchou statiky pánevního dna, zejména po porodech, či u obézních pacientek, u degenerativních, nádorových či zánětlivých onemocnění urogenitálního traktu, po operacích a u vrozených morfologických objevuje především v souvislosti s operacemi prostaty, dále při vrozených, degenerativních a zánětlivých onemocněních.
U obou pohlaví bývá inkontinence způsobená také poruchou kognitivních funkcí, imobilizací a ztrátou obratnosti v séniu, stejně jako lékovou polypragmazií.

SNADNÁ DIAGNOSTIKA, ÚČINNÁ LÉČBA

Diagnostika inkontinence je u 60–80 % případů velmi jednoduchá a spočívá v základním lékařském vyšetření (odběru anamnézy, fyzikálním, laboratorním a ultrazvukovém vyšetření), které je schopen zajistit praktický lékař. Pouze 20–40 % případů inkontinence si vyžádá specializované urologické vyšetření. V rámci léčby se uplatňují konzervativní i chirurgické přístupy, k dispozici jsou účinná farmaka, nezastupitelnou úlohu má i fyzioterapie zahrnující cvičení pánevních svalů. Významný je mezioborový přístup k pacientovi.

INKONTINENCE U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ

Inkontinence moči, ale také stolice, postihuje nejméně 30 % osob starších 80 let. Komplexní péči jim poskytují urologové, gynekologové, geriatři a další odborníci. Důležité místo mají inkontinenční pomůcky, jež mohou významně zlepšit kvalitu života. K operačnímu řešení se u jedinců v seniorském věku přistupuje až po vyčerpání možností konzervativní léčby.
„Inkontinenci nelze uniknout tabuizací problému. Inkontinence zhoršuje kvalitu života mnoha pacientům, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu nebo úraz mozku či míchy, a zejména početné skupině jedinců trpících neurodegenerativními chorobami. Péče o ně je komunikačně a psychologicky náročná, vyžaduje takt, empatii a pochopení,“ uzavřel prof. MUDr. Martin Bojar, CSc., z Neurologické kliniky FN Motol.

SVĚTOVÝ TÝDEN KONTINENCE 20.–24. ČERVNA Společnost Incoforum připravuje v rámci letošního Světového týdne kontinence opět infostánek v přízemí Obchodního centra Nový Smíchov. Zájemci zde získají odborné informace o inkontinenci, odborníci pak informace o počtu neléčených inkontinentních pacientů a používání inkontinenčních pomůcek. Na stánku budou k dispozici sestry ze specializovaných pracovišť urologie a urogynekologie a poskytnou zájemcům informace o těchto pracovištích a možném vyšetření. V loňském roce navštívilo stánek 1500 osob, bylo poskytnuto 360 konzultací, přičemž polovina lidí měla problémy s únikem moči.

O INCOFORU Incoforum vzniklo v roce 2002 jako mezioborové sdružení předních specialistů zabývajících se problematikou inkontinence moči. Cílem Incofora je zlepšení kvality života osob s inkontinencí, celoplošné šíření informací týkajících se inkontinence, vzdělávání středního zdravotnického personálu a edukace veřejnosti. Spolek Incoforum nabízí: * odpovědi na základní otázky o inkontinenci, * pomoc při hledání odborné pomoci, * informace o možných postupech léčby, * rady k péči o inkontinentní pacienty, * souhrn dostupných inkontinentních pomůcek, * aktuální přehled pořádaných přednášek a akcí. Více na: www.incoforum.cz

Zleva prof. Tomáš Hanuš, MUDr. Lukáš Horčička, doc. Roman Zachoval a prof. Martin Bojar

Ohodnoťte tento článek!