Společný závěr s doporučením – nádory prsu

Společný závěr s doporučením – nádory prsu

Chirurgie

* Multidisciplinární přístup je povinností.
* Optimální je mezioborová skupina s účastí chirurga, radiodiagnostika, onkologa, patologa.
* Každá nemocná s uvažovaným konzervativním prs šetřícím výkonem by měla být prezentována v mezioborové skupině.
* Zhoubný nádor, který bude resekován po neoadjuvantní terapii, musí být předem označen, aby byl usnadněn následný chirurgický výkon.
* Důkladné vyšetření resekčních okrajů je podmínkou – nutná úzká spolupráce s patology.
* Cílem konzervativního výkonu u karcinomu prsu je kompletní odstranění nádoru. V případě pozitivních nálezů v okrajích je doporučena reresekce nebo mastektomie.

Radioterapie

* Pooperační radioterapie po konzervativním prs šetřícím výkonuje je indikována vždy.
* Existuje dávkový vztah, který je nezávislý na věku.
* Mladý věk je nezávislý rizikový faktor pro lokální recidivu, mladší ženy mají největší přínos z ozáření lůžka tumoru.
* Významným prognostickým faktorem pro lokální kontrolu jsou negativní resekční okraje.
* Pro konzervativní výkon a radioterapii jsou vhodné i vybrané pacientky s lobulárním karcinomem.
* Adjuvantní radioterapie je indikována i u pacientek s duktálním karcinomem in situ.
* Je nutné zvolit optimální techniku radioterapie, která co nejlépe a nejhomogenněji pokryje cílový objem a co nejméně zatíží okolní zdravé tkáně.
* Radioterapeutické oddělení by mělo být schopno nabídnout různé techniky v závislosti na různých indikacích, cílových objemech a charakteristikách pacientky.

Neoadjuvantní (indukční) systémová terapie

Indikace neoadjuvantní (indukční) terapie

1. konverzní neoadjuvantní (indukční) terapie – operační výkon následuje pouze při konverzi do operabilního stavu (mastektomie nebo konzervativní prs šetřící výkon)
* lokálně pokročilý karcinom prsu primárně inoperabilní
* inflamatorní karcinom prsu (konzervativní prs šetřící výkon je kontraindikován)

2. předoperační neoadjuvantní (indukční) terapie u primárně operabilního onemocnění (vždy následuje operační výkon)
* konzervativní prs šetřící výkon nevhodný
– bez zmenšení nádoru je primárně indikovaná mastektomie

* konzervativní prs šetřící výkon možný
– bez zmenšení nádoru není z kosmetického hlediska optimální

Podmínka pro provádění neoadjuvantní léčby u primárně operabilního onemocnění

1. funkční mezioborová skupina
2. zajištění značení nádoru před zahájením indukční léčby
3. zajištěná dostupnost všech zobrazovacích vyšetření k vyhodnocení stupně objektivní léčebné odpovědi
4. návaznost na radioterapii

Výběr modality pro neoadjuvantní systémovou terapii

1. chemoterapie
* přednostně u nemocných, kde lze predikovat účinnost chemoterapie (nízká nebo žádná exprese hormonálních receptorů, vyšší grade, non-lobulární invazívní histologie, vysoká exprese Ki67, luminální typ B)

2. chemoterapie a cílená biologická léčba
* měla by být zvážena u všech HER-2 dependentních karcinomů, kde je indikovaná předoperační chemoterapie 3. hormonální terapie
* měla by být zvážena u všech hormonálně dependentních karcinomů prsu ve stejné indikaci jako předoperační chemoterapie preferenčně u starších nemocných

O autorovi: 1Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., 2MUDr. Jiří Gatěk, Ph. D., 3doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph. D.
1Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Onkologická klinika

2Nemocnice Atlas, Chirurgické oddělení, Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

3Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Ohodnoťte tento článek!