Srdeční frekvence jako prediktor kardiovaskulárního rizika

Výsledky mezinárodní studie BEAUTIFUL potvrdily, že srdeční frekvence vyšší než 70/min předpovídá závažnější průběh onemocnění u nemocných s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a systolickou dysfunkcí levé komory. Naděje vkládané do nové látky ivabradinu, který snižuje srdeční frekvenci přímým působením na sinoatriální uzel, se však naplnily jen částečně. Autoři podávalipěti a půl tisícům nemocným s ICHS a ejekční frakcí levé komory pod 40 % ivabradin v dávce 5 mg/d. Stejně velké skupině podávali placebo.

Všichni nemocní byli zároveň léčeni optimální kombinací standardních léků a 80 % z nich bralo betablokátory. Střední doba sledování dosáhla 19 měsíců. Ivabradin snížil srdeční frekvenci průměrněo šest úderů za minutu. Hlavní sledovaný výstup studie ale neovlivnil – kompozit kardiovaskulární mortality, akutního infarktu myokardu a zhoršení srdečního selhání. Analýza podskupin však ukázala, že u nemocných se srdeční frekvencí nad 70/min ivabradin snížil riziko srdečního infarktu (o 36 %) a koronární revaskularizace (o 30 %).

Sledování kontrolní skupiny prokázalo, že se vzrůstající tepovou frekvencí rostla kardiovaskulární mortalita, riziko infarktu myokardu, srdečního selhání i riziko koronární revaskularizace. Celkově tak autoři mohou být spokojeni: ivabradin by mohl být indikován u těch nemocných, u kterých standardní léčba nedokáže dostatečně snížit srdeční frekvenci.

The Lancet, 2008, 372, p. 807–816, 817–821Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!