Tab. 1 – Dlouhodobé prospektivní studie vlivu IMT na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu

Studie Počet Charakter Způsob Sledování Zjištěný
nemocných populace měření (medián) prognostický dopad
KIHD (Kuopio Ischemic 1275 Muži 42–60 let ACC a bulbus 4 roky Výskyt IM
Heart Disease Risk
Factors Study)
ARIC (Atherosclerosis Risk 12 841 45–64 let Průměr maxim 5,2 roku Výskyt IM
in Communities) ze 6 segmentů KV mortalita
ERGO (Rotterdam Study) 1373 kontrol, > 55 let ACC 2,7 roku Výskyt IM
98 IM, 96 CMP Výskyt CMP
CLAS (Cholesterol Lowering 144 M 40–59 l., ACC 8,8 roku Výskyt IM
Atherosclerosis Study) po CABG a mortalita
CHS (Cardiovascular 4476 > 65 let, ACC a ACI 6,2 roku Výskyt IM
Health Study) bez KV onem. Výskyt CMP
Zkratky: IM = infarkt myokardu, CMP = cévní mozková příhoda, ACC = arteria carotis communis, ACI = arteria carotis interna, CABG = koronární bypass,
Ohodnoťte tento článek!