Tab. 1 – Příznivé účinky estrogenů na kardiovaskulární systém

Metabolismus lipoproteinů • Ż celkový cholesterol
• Ż LDL-cholesterol
• ± HDL-cholesterol, ±poměr HDL2/ HDL3
• Ż oxidace a oxidabilita LDL
• ± velikost subfrakcí LDL (větší částice LDL)
• Ż lipoprotein[a]
Distribuce tělesného tuku • ± akumulace ve femoropopliteální oblasti
• ± oxidace mastných kyselin v kosterním svalstvu
Metabolismus glukózy • ± citlivosti kosterního svalstva na inzulín
a působení inzulínu • Ż glykémie a inzulinémie u non-diabetiků
Vazomotorické účinky • ± syntéza NO (± aktivity i exprese NOS)
• ± endotel-dependentní vazodilatace
• Ż L-typu kalcium-dependentních kanálů
• ± stimulace (maxi) draslíkových-kanálů
• ± koncentrace PGI2
• Ż exprese endotelinu-1
• Ż TK (± poddajnost artérií?)
• ± exprese bFGF, ± exprese CO
• Ż exprese AT-1 receptoru
• Ż fibrilačního prahu komor
• ± citlivosti baroreceptorů
Koagulace a fibrinolýza • Ż x ± PAI-1 (v závislosti na genotypu)X
• Ż fibrinogen, ± plazmin
• Ż adhezivita destiček
Mikrotokové vlastnosti krve • Ż viskozita plazmy
Metabolismus methioninu • Ż koncentrace tHcy
Ovlivnění cytoadhezních molekul • Ż exprese E-selektinu, ICAM-1, VCAM-1
Další účinky • Ż ztluštění intimy po poranění
• Ż apoptózy endoteliálních buněk
• ± angiogeneze
• Ż proliferace VSMC
• Ż syntéza kolagenu
• ± kolaterálního oběhu, ± tolerance námahy (?)
Seznam zkratek: LDL – lipoprotein o nízké hustotě, HDL – lipoprotein o vysoké hustotě, VLDL – lipoproteiny o velmi nízké hustotě, TG – triglyceridy, Lp[a] – lipoprotein[a], PGI2 – prostacyklin, MAP kináza – mitogen activated protein kináza, tHcy – celkový homocystein, bFGF – bazický fibroblastový růstový faktor, iNOS – indukovatelná syntáza NO, NO – oxid dusnatý, AT-1 – angiotenzin-1, ET-1 – endotelin-1, CO – cyklooxygenáza, AT-III – antitrombin III, ICAM-1 – intercellular cell adhesion molecule, VCAM-1 – vascular cell adhesion molecule, VSMC – vascular smooth muscle cell, ± – vzestup nebo stimulace, Ż – pokles nebo inhibice, ? – možné účinky X/ delece/ inzerce 4G/5G promotoru genu
Ohodnoťte tento článek!