Tab. 3 – Rizikové faktory aterosklerózy, u nichž byl prokázán vliv na IMT

Nemodifikovatelné Modifikovatelné Nové rizikové faktory
Věk Lipidy Homocystein
Pohlaví celkový cholesterol Kyselina sialová v séru
Tělesná stavba LDL-cholesterol Von Wiellebrandův faktor
Porodní váha Lipoprotein(a) Adhezívní molekuly
Rodinná anamnéza ICHS Oxidované LDL Socioekonomické faktory
HDL (protektivní) Infekce CMV
Arteriální hypertenze Vrcholový sportovní trénink
Kouření Viskozita plné krve
Diabetes a inzulínová rezistence Genové polymorfismy (ACE, Apo E4)
Ohodnoťte tento článek!