Tab. 4 – Definice základních pojmů

Neklid Psychomotorická excitovanost
Delirium Časo-prostorová desorientace s nebo bez přítomnosti psychotických projevů
Halucinace Porucha(y) smyslového vnímání; vjem, který nepřichází na základě okolních podnětů, ale vzniká vlivem porušené činnosti mozku; může postihnout kterýkoli smysl – sluch, zrak, čich, hmat, chuť; o jeho existenci je pacient nevývratně přesvědčen a často mu podřizuje své chování
Blud Porucha myšlení; chorobné, mylné a neovlivnitelné přesvědčení neodpovídající skutečnosti, na kterém se nepodílejí sociálně podmíněné názory individuálního prostředí a kultury
Organická Je charakterizována trvajícími nebo navracejícími se halucinacemi, obvykle zrakovými nebo sluchovými,
halucinóza které vznikají při jasném vědomí a které subjekt může nebo nemusí jako takové rozpoznat. Může dojít k bludnému zpracování halucinací, ale často je zachován náhled.
Organický V klinickém obraze převládají trvalé nebo navracející se bludy, které mohou být doprovázeny halucinacemi,
schizoformní ale nejsou omezeny na jejich obsah.
Ohodnoťte tento článek!