Tab. 4 – Schéma rozhodování o léčbě u nemalobuněčného karcinomu

Stadium Operace Radioterapie Chemoterapie
I ano kurativní ozáření jen pokud se neoperuje
u neoperovaných pacientů a pokud není radioterapie
II ano kurativní ozáření jen pokud se neoperuje,
u neoperovaných pacientů obvykle ve spojení s radioterapií
IIIA ano, neoadjuvantní léčba upřednostňuje se preoperativní
po neoad- obvykle kombinovaná adjuvantní chemoterapie
juvantní chemoradioterapie ve spojení s radioterapií před
léčbě preoperativně podáním samotné
u Pancoastova tumoru chemoterapie
postoperativně u N2 stadia
IIIB výjimečně neoadjuvantně před případnou upřednostňuje se kombinace
operací, nebo kurativně jako s radioterapií před samostatnou
samostatná léčba, případně chemoterapií
v kombinaci s chemoterapií
IV ne paliativní radioterapie podle paliativní indikace chemoterapie
Ohodnoťte tento článek!