Tab. 5 – Diferenciální diagnostika mezi Alzheimerovou chorobou a vaskulární demencí

Alzheimerova choroba Vaskulární demence
Průběh onemocnění Nenápadný začátek Náhlý/pozvolný začátek
Postupné zhoršování Zhoršování ve skocích
Somatický stav Často somaticky zdráv Často polymorbidita (hypertenze,
ICHS, CMP či TIA anamnesticky atd.)
Neurologický nález Často normální, Fokální neurologický nález,
v pozdních stadiích hemiparéza, asymetrie reflexů,
primitivní reflexy poruchy chůze atd.
Náhled na chorobu Časná ztráta náhledu Náhled bývá často zachován
až do pozdějších stadií
Zobrazovací vyšetření Atrofie mozku Mnohočetné infarkty,
Ohodnoťte tento článek!