Tabulka 14

Tab. 2 – Žilní tromboembolická nemoc – trvání
antikoagulační léčby podle expertních doporučení
Nejméně 3 měsíce, INR 2,0–3,0
Při kontraindikaci orálních AK nízkomolekulární heparin nebo nefrakcionovaný heparin v upravené terapeutické dávce
První epizoda idiopatické trombózy: alespoň 6 měsíců
Protein C, S, faktor V. Leiden, homocysteinémie: nejméně 6 měsíců
Opakovaná idiopatická trombóza, malignita, deficit antitrombinu III, antikardiolipinový syndrom: nejméně 12 měsíců
Ohodnoťte tento článek!