Tabulka 18

Tab. 10 – Diagnostická kritéria Alzheimerovy nemoci dle skupiny NINCDS/ADRDA
Pravděpodobná diagnóza se uvádí v případech onemocnění s typickými klinickými příznaky. Možná diagnóza Alzheimerovy nemoci se uvádí v případech s atypickými příznaky nebo v případech kombinovaných s dalšími současně probíhajícími systémovými chorobami.
Kritéria diagnózy pravděpodobné Alzheimerovy nemoci jsou:
1) A) diagnóza demence stanovená klinickým vyšetřením a doložená některým z testů demence (například Mini-mental state), potvrzená neuropsychologickým vyšetřením (viz níže).
B) Porucha dvou nebo více poznávacích funkcí.
C) Progresívní horšení paměti nebo jiných poznávacích funkcí.
D) Není porucha vědomí.
E) Onemocnění začíná ve věku 40 až 90 let, nejčastěji po 65. roce věku.
F) Jiné systémové onemocnění nebo onemocnění mozku, které by mohlo vysvětlit poruchu poznávacích
funkcí samostatně, není přítomno.
2) Diagnózu pravděpodobné Alzheimerovy nemoci podporuje průkaz progresívní deteriorace specifických poznávacích funkcí, jako je afázie, apraxie, agnózie, porucha každodenní životní aktivity, změněné chování, rodinná anamnéza podobného onemocnění, zejména pokud bylo ověřeno neuropatologicky, a laboratorní výsledky: normální nález
v likvoru, normální nebo nespecificky změněný EEG, například zpomalení aktivity a důkaz progresívní atrofie mozku
při opakovaném vyšetření výpočetní tomografií.
3) Dalšími klinickými znaky pravděpodobné Alzheimerovy nemoci jsou:
dočasně setrvalý stav při jinak progresívním průběhu choroby, deprese, nespavost, inkontinence, bludy, iluze,
halucinace, verbální, emoční nebo i fyzické „výbuchy“, poruchy sexuality a ztráta na váze. Mohou se objevit
neurologické příznaky, zvláště u pokročilých onemocnění, například vzestup svalového tonu, myoklonus, poruchy chůze, epileptické fenomény. Nález vyšetření výpočetní tomografií může být přiměřený věku.
4) Proti diagnóze pravděpodobné Alzheimerovy nemoci svědčí náhlý apoplektický začátek, ložiskové neurologické
příznaky, jako je hemiparéza atd., epileptické fenomény nebo poruchy chůze, které se vyskytují od samého počátku onemocnění.
5) Klinická diagnóza možné Alzheimerovy nemoci se stanoví na základě diagnózy syndromu demence při vyloučení jiných příčin demence, jako jsou neurologická, psychiatrická nebo systémová onemocnění, která mohou demenci způsobit. K diagnóze možné Alzheimerovy nemoci je možné dospět i za přítomnosti těchto uvedených změn, pokud se dospěje k názoru, že jejich závažnost je nedostatečná k tomu, aby demenci vysvětlily. Lze ji také užít při výzkumu, najde-li se jednotlivý, progresívní, dostatečně hluboký defekt poznávacích funkcí při nepřítomnosti identifikovatelné příčiny.
6) Kritéria jisté (definite) diagnózy Alzheimerovy nemoci jsou:
A) kritéria pravděpodobné Alzheimerovy nemoci,
Ohodnoťte tento článek!