Tabulka 39

Tab. 1 – Rozdělení nádorů dle citlivosti k chemoterapii
I. skupina – nádory senzitivní na chemoterapii
nádory zárodečných tkání
– testikulární nádor
– choriokarcinom
akutní lymfatická leukémie
akutní myelogenní leukémie
rabdomyosakrom
lymfomy
– Hodgkinova nemoc
– nehodgkinské lymfomy
tumory dětského věku
– Ewingův sarkom
– Wilmsův tumor ledviny
II. skupina – nádory, u nichž má chemoterapie patrný paliativní efekt
mnohočetný myelom
karcinom prsu
malobuněčný karcinom plic
chronická myeloidní leukémie
ovariální karcinom
karcinom močového měchýře
neuroendokrinní nádory
Kaposiho sarkom
neuroblastom
sarkomy
karcinom děložního čípku
karcinomy hlavy a krku
kolorektální karcinom
III. skupina – nádory s minimálním nebo žádným paliativním efektem chemoterapie
ezofageální karcinom
nemalobuněčný karcinom plic
melanom
Grawitzův karcinom ledviny
karcinom pankreatu
karcinom jater
Ohodnoťte tento článek!