Tabulka 39

Tab. 1 – Přehled základních modelových substrátů používaných k fenotypizaci
Enzym Modelová látka Výhody Nevýhody
CYP1A2 Kofein Relativní bezpečnost, vhodné biologické Komplexní metabolismus s podílem
vzorky krev, sliny a moč. řady dalších enzymů. Clren kofeinu i metabolitů
Lze fenotypovat též NAT2 a XO. závislá na průtoku.
Teofylin Méně složitý metabolismus. Slabá korelace poměru v plazmě a moči
CYP2C9 Tolbutamid Riziko hypoglykémie.
Málo validizujících in vivo údajů.
Fenytoin Poměr v plazmě i v moči. Úzké terapeutické okno. Clren závislá na průtoku.
Warfarin S-warfarin téměř výhradně Riziko krvácení. Málo in vivo dat.
metabolizován CYP2C9.
Losartan Relativně bezpečnější než jiné látky. Pravděpodobný podíl dalších enzymů na metabolismu.
CYP2C19 Mefenytoin Dobrá detekce PM. Riziko než. účinků. Nedetekovatelné koncentrace
ve velkém množství vzorků.
Omeprazol Méně nedekovatelných vzorků. Lepší Málo publikovaných in vivo dat.
odlišení lidí s vysokou aktivitou.
Bezpečnější.
Proquanil Množství in vivo dat podporující použití. Neúplné odlišení PM od EM v poměru v moči.
CYP2D6 Dextrometorfan Široce dostupný. Metody v plazmě, Možné ovlivnění u lidí
slinách i moči. s postižením renálních funkcí.
Debrisoquin Lepší rozlišení osob s vyšší aktivitou. Riziko než. účinků – stažen z trhu.
Spartein Lepší u lidí s postižením renálních funkcí. Riziko než. účinků – stažen z trhu.
Metoprolol Dostupnost. Vysoce variabilní korelace s ostatními látkami.
CYP2E1 Chlorzoxazon Jediná dobře popsaná modelová látka. Pravděpodobný vliv i ostatních enzymů.
CYP3A4 Kortizol Endogenní substrát. Možný extrahepatální metabolismus, pravděpodobně
použitelný pouze k detekci indukce.
Midazolam Není substrát pro P-gp. Možný vliv průtoku krve játry, nutné vícenásobné
odběry krve.
Dapson Lze stanovovat také aktivitu NAT2. Možný extrahepatální metabolismus, slabá korelace
s ostatními modelovými látkami.
Dextrometorfan Lze stanovovat také aktivitu CYP2D6. Možný metabolismus jinými enzymy, slabá korelace
s ostatními modelovými látkami.
14C-Erytromycin Dostatek in vivo důkazů Substrát P-gp, možnost ovlivnění
Ohodnoťte tento článek!