Tabulka 42

Tab. 12 – Rizikové faktory
angiosarkomu jater
thorium dioxid (thorotrast)
monovinylchlorid (MCV)
Ohodnoťte tento článek!