Tabulka 5

Tab. 4 – Spektrum účinnosti antiinfekčních léčiv
Antimikrobní Spektrum citlivých Spektrum necitlivých
léčivo mikroorganismů mikroorganismů
Peniciliny
streptokoky, patogenní neisserie, stafylokoky produkující
korynebaktérie, B. anthracis, b-laktamázu, enterokoky, enterobaktérie,
penicilin G, V P. multocida, treponemy, borrelie, Ps. aeruginosa, Acinetobacter spp., hemofily,
leptospiry, aktinomycety, histotoxická Moraxella catarrhalis, Bact. fragilis,
klostridia, fusobaktérie, anaerobní koky ricketsie, chlamydie, mykoplazmata, BK
penamecilin viz penicilin G, V dtto
viz penicilin G, V, dále enterokoky, stafylokoky produkující b-laktamázu,
ampicilin hemofily, Listeria monocytogenes, ostatní enterobaktérie, Ps. aeruginosa,
amoxicilin E. coli, Proteus mirabilis M. catarrhalis, Bact. fragilis, ricketsie,
chlamydie, mykoplazmata, BK
viz ampicilin, dále ostatní stafylokoky produkující b-laktamázu,
tikarcilin enterobaktérie, pseudomonády, Bact. fragilis, M. catarrhalis, ricketsie, chlamydie,
slabší účinek na enterokoky mykoplazmata, BK
piperacilin, azlocilin viz tikarcilin (dobrý účinek na enterokoky) dtto
viz ampicilin (amoxicilin), dále stafylokoky,
ampicilin/sulbaktam Moraxella catarrhalis, některé enterobaktérie Ps. aeruginosa, některé enterobaktérie,
amoxicilin/klavulanát s produkcí b-laktamázy, acinetobaktery ricketsie, chlamydie, mykoplazmata,
a anaeroby včetně B. fragilis BK
viz tikarcilin (pireracilin), dále stafylokoky,
tikarcilin/klavulanát Moraxella catarrhalis, některé enterobaktérie některé enterobaktérie, ricketsie
piperacilin/tazobaktam s produkcí b-laktamázy, acinetobaktery chlamydie, mykoplazmata, BK
a anaeroby včetně B. fragilis
oxacilin stafylokoky, streptokoky, anaerobní koky enterobaktérie, patogenní neisserie, hemofily,
treponemy, ricketsie, chlamydie, mykoplazmata, BK
Cefalosporiny
cefalotin streptokoky, stafylokoky, patogenní některé enterobaktérie, Ps. aeruginosa,
cefazolin neisserie, E. coli, klebsiely, Proteus enterokoky, ricketsie, chlamydie,
cefapirin mirabilis, histotoxická klostridia mykoplazmata, BK, Bact. fragilis
cefalexin viz cefalotin, u cefacloru vyšší
cefadroxil účinek na hemofily a Moraxella dtto
cefaclor catarrhalis
cefuroxim viz cefalotin, dále hemofily,
cefuroxim/axetil salmonely, shigely, Moraxella dtto
cefprozil catarrhalis
viz cefuroxim, nižší účinek na
cefamandol stafylokoky a streptokoky, vyšší na
cefoxitin enterobaktérie, dále anaeroby včetně dtto (vyjma Bact. fragilis)
B. fragilis (u cefamandolu nižší účinek)
cefotaxim enterobaktérie, patogenní neisserie,
ceftizoxim streptokoky, hemofily dtto (včetně Bact. fragilis)
ceftriaxon
ceftazidim viz cefotaxim + pseudomonády dtto
cefoperazon
viz cefoperazon, dále stafylokoky,
cefoperazon/sulbaktam Moraxella catarrhalis, některé některé enterobaktérie, ricketsie,
enterobaktérie s produkcí b-laktamázy, chlamydie, mykoplazmata, BK
acinetobaktery a anaeroby včetně B. fragilis
cefixim viz cefuroxim – vyšší účinek na
ceftibuten enterobaktérie, nižší na stafylokoky viz cefuroxim
cefpodoxim proxetil (vyjma cefpodoxim proxetilu)
cefetamet pivoxil
cefpirom viz ceftazidim, dále stafylokoky, Bact. fragilis, chlamydie,
cefepim slabě enterokoky, vyšší účinek mykoplazmata, ricketsie, BK
na pseudomonády
Antimikrobní Spektrum citlivých Spektrum necitlivých
léčivo mikroorganismů mikroorganismů
Monobaktamy
enterobaktérie, Ps. aeruginosa, streptokoky, stafylokoky, Bact.
aztreonam patogenní neisserie, hemofily fragilis , chlamydie, ricketsie, mykoplazmata, BK
Karbapenemy
enterobaktérie, pseudomonády,
imipenem/cilastatin streptokoky, enterokoky, stafylokoky, chlamydie, mykoplazmata, ricketsie,
meropenem patogenní neisserie, hemofily, anaeroby včetně BK
B. fragilis
Amfenikoly
streptokoky, patogenní neisserie, hemofily,
chloramfenikol enterobaktérie, brucely, francisely, yersinie, Ps. aeruginosa, BK
listerie, anaeroby, ricketsie, chlamydie,
mykoplazmata
Tetracykliny
chlamydie, mykoplazmata,
tetracyklin ureaplazmata, pasteurely, brucely, Ps. aeruginosa, Proteus spp., Serratia
doxycyklin francisely, yersinie, listerie, spp., Providencia spp., Bact. fragilis
minocyklin aktinomycety, vibria, Neisseria (většina kmenů), BK
gonorrhoeae, leptospiry
Makrolidy
streptokoky, stafylokoky, patogenní
neisserie, korynebaktéria, listerie, bordetely,
erytromycin Moraxella catarrhalis, treponemy, borrelie,
roxitromycin Campylobacter jejuni, aktinomycety, enterobaktérie, Ps. aeruginosa,
josamycin legionely, chlamydie, mykoplazmata, enterokoky, Bact. fragilis, BK
spiramycin ureaplazmata, klostridia, anaerobní koky,
Toxoplasma gondii
(josamycin, spiramycin)
viz erytromycin, dále hemofily,
klaritromycin Helicobacter pylori, vyšší účinnost dtto
azitromycin na borrelie, atypická mykobaktéria
(klaritromycin)
Linkosamidy
streptokoky, stafylokoky, anaeroby, enterobaktérie, Ps. aeruginosa,
linkomycin částečně: aktinomycety, Toxoplasma enterokoky, H. influenzae, patogenní
klindamycin gondii, mykoplazmata neisserie, BK
(u linkomycinu)
Aminoglykosidy
mykobaktéria, enterobaktérie, streptokoky, enterokoky, pneumokoky,
streptomycin Yersinia pestis, francisely, určeno anaeroby
pro léčbu tbc
neomycin enterobaktérie (jen pro místní použití) dtto
kanamycin stafylokoky, enterobaktérie, mykobakteria dtto
gentamicin enterobaktérie, pseudomonády, dtto
tobramycin stafylokoky, mykobaktéria
netilmicin viz gentamicin i kmeny rezistentní
amikacin ke gentamicinu dtto
isepamycin
Peptidy
polymyxin B streptokoky, stafylokoky, enterokoky,
kolistin enterobaktérie, pseudomonády Proteus spp., patogenní neisserie,
Bact. fragilis, seracie, BK
Glykopeptidy
vankomycin streptokoky, stafylokoky, enterokoky, Ps. aeruginosa, některé enterobaktérie,
teikoplanin korynebaktéria (včetně JK), Clostridium difficile, Bact. fragilis
anaerobní koky
Antimikrobní Spektrum citlivých Spektrum necitlivých
léčivo mikroorganismů mikroorganismů
Ansamyciny
M. tuberculosis, M. kansasii,
rifampicin streptokoky, stafylokoky, patogenní Ps. aeruginosa, některé enterobaktérie,
rifabutin neisserie, hemofily, legionely, chlamydie Bact. fragilis
Léky na léčení lepry dapson
Antimykotika
polyenová amfotericin, nystatin, natamycin
imidazolová mikonazol, ketokonazol, klotrimazol, ekonazol, oxikonazol
triazolová flukonazol, itrakonazol
ostatní griseofulvin, flucytosin, terbinafin
Antivirotika
antiherpetická, antichřipková aciklovir, famciklovir, valaciklovir, ganciklovir,
cidofovir, foscarnet, amantadin
antiretrovirotika zidovudin, didanosin, zalcitabin, lamivudin,
stavudin, ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir
interferony alfa, beta, gama
lokální iodoxuridin, trifuridin
Antiparazitika
Antiprotozoární léčiva
chinin
emetin
sloučeniny arzénu tryparsamid, mmelarsoprol
sloučeniny antimonu pentastam
suramin
chinoliny, aminochinoliny chlorochin, primachin, meflochin
quanidinové a pyrimidinové deriváty pyrimethamin, pyrimethamin + sulfonamidy
halogen. hydroxychinoliny jódhydroxychinolin
antibiotika tetracykliny, spiramycin, klindamycin, amfotericin
chemoterapeutika sulfonamidy, kotrimazol, nitroimidazoly
Antihelmintika
fenolové deriváty niklosamid
pyrvinium pyrvinium
deriváty piperazinu dietylkarbamazin
deriváty imidazolu, triazolu a pyrimidinu mebendazol, albendazol, pyrantel, levamizol, thiabendazol
deriváty chinolinové prazikvantel
Antiektoparazitika hexachlorocyklohexan, permethrin, pyrethrin, lindan
Sulfonamidy
streptokoky, stafylokoky, E. coli Ps. aeruginosa, enterokoky, Bact.
sulfafurazol (slabý účinek, nutno testovat – fragilis , klostridia, chlamydie,
(sulfisoxazol) použití převážně u močových infekcí) mykoplazmata, BK
Pyrimidiny
trimethoprim stafylokoky, streptokoky, Ps. aeruginosa, enterokoky, Bact.
enterobaktérie, hemofily fragilis , klostridia, chlamydie,
mykoplazmata, BK
Potencované sulfonamidy
stafylokoky, streptokoky, enterobaktérie,
Vibrio cholerae, hemofily, listerie, Ps. aeruginosa, enterokoky,
kotrimoxazol patogenní neisserie, yersinie, bordetely, Bact. fragilis, klostridia, chlamydie,
Burk. cepacia, Stenotroph. maltophilia, mykoplazmata, BK
Nocardia asteroides,
Pneumocystis carinii
Nitroimidazoly
anaeroby, Gardnerella vaginalis,
metronidazol Campylobacter jejuni, Helicobacter všechny aerobní mikroorganismy
ornidazol pylori, Cl. difficile, trichomonády,
améby, giardie
Antimikrobní Spektrum citlivých Spektrum necitlivých
léčivo mikroorganismů mikroorganismů
Nitrofurany
nitrofurantoin stafylokoky, streptokoky, Ps. aeruginosa, anaerobní
enterokoky, enterobaktérie mikroorganismy, chlamydie,
nifuratel dtto + některá protozoa mykoplazmata, BK
Chinolony nefluorované
kys. oxolinová enterobaktérie streptokoky, stafylokoky,
enterokoky, nokardie,
anaeroby, BK
rosoxacin N. gonorrhoeae dtto
Chinolony fluorované
Pro močové infekce
enterobaktérie, Ps. aeruginosa, streptokoky, stafylokoky, enterokoky,
norfloxacin Campylobacter jejuni, Neisseria gonorrhoeae nokardie, anaeroby
Pro systémové infekce
ofloxacin viz norfloxacin, dále hemofily,
pefloxacin yersinie, kampylobaktery, streptokoky, enterokoky, nokardie,
ciprofloxacin pasteurely, chlamydie, anaerobní mikroorganismy
lomefloxacin mykoplazmata, legionely, Moraxella
catarrhalis, mykobaktéria
sparfloxacin
trovafloxacin viz ofloxacin, dále streptokoky, nižší účinek na některé enterobaktérie
klinafloxacin enterokoky, anaerobní a Ps. aeruginosa
grepafloxacin mikroorganismy
levofloxacin
Antimikrobní léčivo
INFEKČNÍ AGENS
Str. pyogenes + + + + + + + + 0 +
Str. viridans ± + + + + + + + 0 +
Str. pneumoniae + + + + + + + + 0 +
Enterococcus faecalis 0 + + + + ± ± 0 0 +
Enterococcus faecium 0 + + + + ± ± 0 0 +
Staph. aureus b-lakt. + 0 0 + 0 + 0 + + 0 +
Staph. epidermidis 0 0 + 0 + 0 ± ± 0 +
Neiss. gonorrhoeae + + + + + + + 0 + +
Neiss. meningitidis + + + + + + + 0 + +
Moraxella catarrhalis 0 0 + 0 + 0 + 0 + +
Corynebacterium spp. + + + + + + + 0 +
Corynebacterium JK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listeria monocytogenes + + + + + + + 0 0 +
Bacillus spp. + + + + + + + 0 0 +
E. coli 0 + + + + ± + 0 + +
Klebsiella spp. 0 0 ± ± + ± + 0 + +
Enterobacter spp. 0 0 ± ± + + + 0 + +
Proteus mirabilis 0 + + + + +
Ohodnoťte tento článek!