Tabulka 53

Tab. 6B – Výhody a nevýhody některých diagnostických vyšetření používaných ke zjištění rozsahu Hodgkinovy choroby
Výhody Nedostatky
RTG hrudníku Snadná dostupnost. Předozadní + boční snímek nezobrazí 15 %
postižení mediastina patrných na CT.
CT Standardní metoda. Nezobrazí uzliny a ložiska (slezina, játra) < 1cm.
Zobrazí uzliny a ložiska Senzitivita ve srovnání s výsledky diagnostické
(slezina, játra) > 1 cm. laparotomie: paraaortální uzliny 65 %,
slezina 33 %, játra 25 %.
Sonografie Neinvazivní vyšetření bez radiační zátěže.
Podobná senzitivita jako CT.
MR Doplňující vyšetření, senzitivita přibližně Zobrazení jen omezené části těla.
srovnatelná s CT, možnost přesnější
detekce postižení sleziny,
ložiskového postižení kostní dřeně.
Galiová Diferenciální diagnóza reziduálního Spolehlivě nedetekuje abdominální postižení
scintigrafie mediastinálního tumoru (vazivo nebo aktivní (fyziologická akumulace aktivity ve střevě),
nádor). Prognostický význam pozitivního nižší senzitivita než CT, falešně pozitivní
nálezu po terapii, časná detekce recidivy. výsledky (sarkoidoza, slinné žlázy).
PET (pozitronová Vysoká senzitivita, prokáže Nedostupnost, vysoká cena, falešně
emisní tomografie) extranodální postižení nedetekovatelné pozitivní výsledky (zánětlivá ložiska).
ostatními metodami.
Lymfografie Prokáže i strukturální změny v nezvětšené Nezobrazí uzliny mezenteriální, portální,
uzlině, senzitivita 90 % (v oblasti v hilu sleziny, nespolehlivě horní retroperitoneální
paraaortálních uzlin ve srovnání uzliny, falešně pozitivní výsledky.
s výsledky diagnostické laparotomie).
Diagnostická Stanovení PS: excize uzlin, biopsie jater, Časné komplikace: poperační mortalita 1 %,
laparotomie splenektomie. Nejvyšší senzitivita, u 1/3 morbidita 3 až 10 % (ileus, infekce, krvácení).
se splenektomií pacientů se mění (zvyšuje) Pozdní komplikace: těžké infekční komplikace,
Ohodnoťte tento článek!