Tabulka 6

Tab. 5 – Léčebné postupy používané v detoxifikační fázi
Droga Detoxifikace a počáteční Poznámky
léčba
Kokain, Antidepresiva (imipramin, Není přímo detoxifikace,
amfetamin desipramin, SSRI – fluoxetin) i když mechanizmus účinku je
podobný; symptomatická
léčba deprese při odnětí
drogy a snížení následné
žádostivosti
Nikotin Nikotinové přípravky – lékové Mnohem menší toxicita než
formy s dlouhou eliminací kouření, ale přesto určitá
(náplasti, žvýkačky) kardiotoxicita, noční děsy,
kopřivka
Alkohol Sedativa/hypnotika (diazepam, Toxicita těchto látek je
klometiazol) výrazně násobena při relapsu
alkoholizmu, riziko navození
závislosti
Benzodiazepiny Substituce BDZ s delším Zmírnění projevů závislosti;
účinkem u některých pacientů
navození závislosti
a abstinenční symptomy
během následné redukce
dávek substituenta
Heroin, Substituce parciálními agonisty Závislost na metadonu při
morfin a agonisty/antagonisty udržovací následné terapii;
(metadon, buprenorfin) perorální a sublingvální
podání substituenta je
Ohodnoťte tento článek!