Tabulka 6

Tab. 2 – Diagnostická kritéria APS

Klinická kritéria

1. Trombóza

Jedna a více klinických epizod tepenné, žilní trombózy či trombózy malých cév v jakékoliv tkáni nebo orgánu. Trombóza musí být prokázána zobrazovací metodou či dopplerovským vyšetřením nebo histopatologicky, s výjimkou povrchové žilní trombózy. U histopatologického průkazu trombózy nesmějí být současně přítomny signifikantní zánětlivé změny ve stěně cév.

2. Poruchy těhotenství

a) Jedno a více nevysvětlených úmrtí morfologicky normálního plodu v nebo po 10. týdnu gravidity, s normální fetální morfologií doloženou ultrazvukovým vyšetřením nebo přímým vyšetřením.

nebo

b) Jeden a více předčasných porodů morfologicky normálního novorozence do 34. týdne gravidity včetně, z důvodu těžké pre eklampsie nebo eklampsie nebo závažné placentární insuficience.

nebo

c) Tři a více nevysvětlených po sobě jdoucích spontánních potratů do 10. týdne gravidity po vyloučení anatomických a hormonálních abnormalit matky a chromosomálních aberací ze strany matky i otce.


===== Laboratorní kritéria =====

1. Antikardiolipinové protilátky

Přítomnost izotypu IgG a/nebo IgM v krvi ve středně zvýšených nebo vysokých titrech nejméně při dvou vyšetřeních s odstupem nejméně šesti týdnů, měřených standardizovanou ELISA metodou pro ß2-glykoprotein I dependentní antikardiolipinové protilátky.

2. Lupusové antikoagulans

Přítomnost lupusového antikoagulans v plazmě nejméně při dvou vyšetřeních s odstupem nejméně šesti týdnů, detekovaného podle následujícího postupu:

a) prodloužení koagulace dependentní na fosfolipidech při některém ze screeningových testů, např. aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), kaolinový test (KCT), test s jedem Russelovy zmije (dRVVT), Textarin test;

b) nemožnost korekce prodlouženého koagulačního času smícháním s plazmou chudou na destičky;

c) zkrácení nebo korekce prodlouženého koagulačního času po přidání nadbytku fosfolipidů;

d) vyloučení jiné koagulopatie, např. inhibitoru faktoru VIII nebo heparinu.

Ohodnoťte tento článek!