Tabulka 7


Tab. 4 – Indikace pro urgentní koronarografii u pacientů
s nestabilní AP či non Q IM
1. Nemocní s vysokým rizikem:
Časná katetrizace je indikována vždy.
2. Nemocní se středním rizikem:
Časná katetrizace je indikována pouze tehdy, pokud anginózní bolest
je refrakterní na plnou, agresivní farmakoterapii, dále při známkách
hemodynamické nestability.
3. Nemocní s nízkým rizikem:
Ohodnoťte tento článek!