Tabulka 8

Tab. 2 – Věkem podmíněné změny ve farmakokinetice a klinické důsledky
Farmakokine- Věkem podmíněné změny Klinické důsledky
tická fáze
Absorpce snížené prokrvení splanchniku a periferie, snížená mo- mírné prodloužení absorpční fáze u perorálně i i. m.
tilita GIT, pokles absorpční plochy, vzestup pH žaludku podaných léčiv (zpomalení nástupu účinku léčiv)
Distribuce pokles celkové tělesné vody, zvýšení celkového zvýšení plazmatických hladin hydrosolubilních léčiv,
tělesného tuku, hypalbuminémie riziko toxicity při kumulaci liposolubilních léčiv v tukové
tkáni, zvýšení volné frakce léčiv s vazbou na albumin
Metabolis- snížení hmotnosti jater a průtoku krve játry, pokles funkce mírné zpomalení biotransformace, zvýšené riziko NÚ pře-
mus CYP3A4, snížená glukuronidace u velmi starých osob devším v důsledku lékových interakcí při polypragmazii
Vylučování snížení průtoku krve ledvinou a pokles nebezpečí toxicity již při „fyziologickém“, tj. věkem
Ohodnoťte tento článek!