Telemedicína v oftalmologii

Oftalmologický registr (OFR) je pilotním telemedicínským projektem v ČR. Jeho vznik podmínil prioritní zájem Českého fóra pro informační společnost o tuto oblast a rozhodnutí MZ ČR financovat jej z prostředků vyčleněných Akčním plánem pro státní informační politiku v kapitole Zdravotnictví on-line…

MUDr. Petr Souček, MUDr. Ludmila Mázik

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a VFN, Oční klinika

Klíčová slova

telemedicína • digitální zobrazovací systémy • oftalmologický registr • informační konzultační systém

Úvod

Oftalmologický registr (OFR) je pilotním telemedicínským projektem v ČR. Jeho vznik podmínil prioritní zájem Českého fóra pro informační společnost o tuto oblast a rozhodnutí MZ ČR financovat jej z prostředků vyčleněných Akčním plánem pro státní informační politiku v kapitole Zdravotnictví on-line.

OFR, jakožto fotodokumentační informační systém, řeší podporu lékařského konzultačního a rozhodovacího procesu při léčbě závažných očních nemocí (např. zhoubné nádory, věkem podmíněná makulární degenerace), které vyžadují odbornou konzultaci nebo zákrok na superkonziliárním oftalmologickém pracovišti. Jeho využitím se docílí zefektivnění způsobu objednávání nemocných, což umožní snížení nebezpečí z prodlení u zrak a/nebo život ohrožujících stavů. Odborným garantem projektu je Oftalmologická společnost ČLS JEP. Cílem je zlepšit komunikaci mezi očními klinikami FN, očními odděleními nemocnic a ambulantními specialisty.

K nejdůležitějším informacím v oftalmologii nepochybně patří obrazová informace (snímek předního segmentu, očního pozadí, angiografie atd.). Snímky jsou v současné době pořizovány pomocí zobrazovacích systémů (funduskamera, fotošpalta), z kterých získáme digitální snímek přímo anebo pomocí digitalizace analogového výstupu (pozitivu či negativu)(1). Objednání probíhá telefonicky či na základě žádanky zaslané poštou či donesené samotným nemocným neselektivně podle různě dlouhé objednací lhůty, v lepším případě nad snímky poslanými elektronickou poštou, avšak bez jednoznačné autorizace odesílatele a zajištění integrity přenášených nezabezpečených dat. V těchto případech je možné akutnost onemocnění určit mnohem lépe, ale tato forma konzultací nesplňuje zákonné normy a má také vážné nedostatky z časového hlediska. Celý komplex konzultací a vyšetření je neúměrně zdlouhavý a komplikovaný, což by mohlo mít u některých onemocnění zásadní, negativní dopady na zdraví pacienta.

OFR umožní bezpečný přenos informací zabezpečený protokolem https, v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a zákonem o elektronickém podpisu. Veškerá data jsou kryptována, přístupová hesla zodpovídají kategorii uživatele. V současné době probíhá jeho testování, zpřístupnění pro odbornou veřejnost je plánováno na poslední kvartál roku 2002. Manuál, z něhož předkládáme výtah v podobě následujících obrazovek, byl zpracován v Koordinačním středisku pro rezortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS).

===== Způsob využití =====

Obecné informace

Z pohledu uživatele lze systém OFR použít především:

Ke správě registru pacientů

K založení pacienta

K vyhledání existujícího pacienta

v osobní kartotéce lékaře či

v celém registru (pouze při zadání plného rodného čísla) a

K opravám údajů o pacientovi (vč. doplňování anamnézy)

Ke správě případů

K založení případu

K vyhledání existujícího případu

K přiřazení pacienta k případu

Již existujícímu

Novému

Ke změně stavu případu (aktivní/vyřešený/určen k vymazání)

K zasílání zpráv

K výběru adresátů

Přímých příjemců – ti musí zprávu přečíst, jinak systém hlásí po zadané době, že zpráva nebyla doručena

Na vědomí – převzetí těmito adresáty není systémem kontrolováno

Adresáty mohou být jen osoby zavedené do systému OFR

Ke vložení předmětu zprávy a textu zprávy

K přiřazení příloh ke zprávě (pouze formát *.gif či *.jpg)

K parametrizaci zprávy

Lhůta pro opakované avizování adresátovi (jen přímým příjemcům), že je v systému OFR na jeho jméno nová zpráva

Lhůta pro odeslání informace odesilateli o nepřevzetí zprávy přímým příjemcem

Volba pro odeslání potvrzení o převzetí zprávy odesilateli

K avizování nové zprávy v OFR adresátům (avízo má podobu e–mailové zprávy s odkazem na vstupní stránku do systému OFR)

K opakovanému avizování nevyzvednuté zprávy přímému adresátovi

K odeslání potvrzení o převzetí zprávy adresátem

K odeslání informace o nepřevzetí zprávy adresátem po uplynutí zadané lhůty

Ke čtení zpráv

K vyhledání zprávy

K zobrazení detailu zprávy

K zobrazení přílohy zprávy

K uložení přílohy na lokální disk

K vytvoření odpovědí

odesilateli

všem (tj. odesilateli, přímým příjemcům i příjemcům na vědomí)

K odeslání odpovědí (= odeslání zprávy)

Vstupní obrazovka

Správa pacientů

Editace – Založení nového či oprava existujícího záznamu o pacientovi

===== Vyhledání pacienta =====
Zadání dotazu

Výsledek hledání

Osobní kartotéka Plný registr

===== Detail – =====
Zobrazení detailních dat pacienta a dat souvisejících

Správa případů

Editace – založení nového či oprava existujícího případu

===== Vyhledání případu =====
Zadání dotazu

Výsledek hledání

===== Detail =====
Zobrazení detailních dat případu a dat souvisejících

Odesílání zpráv

Vytvoření nové zprávy

===== Okno pro výběr adresátů =====

Odeslánízprávy


===== Prohlížení zpráv =====

Zobrazení přílohy zprávy

===== Uložení přílohy na pevný disk =====
Uložení přílohy je vzhledem k www prostředí aplikace možné pouze následujícím postupem:

Kliknout pravým tlačítkem myši na obrázek

V menu, které vyskočí, zvolit „Uložit obrázek jako…“ (v angl. verzi Windows „Save picture as…“)

Ve standardním dialogovém okně z Windows pro výběr adresáře určit místo a případně i název souboru pro uložení obrázku.

Vytvoření a odeslání odpovědi

Základní premisou práce s OFR je, že při práci s daty nelze měnit dříve uložené údaje o pacientovi, kromě chybně zadaných identifikačních údajů!

K využívání registru je potřeba následující technického vybavení: PC s CPU Pentium, RAM min. 64 MB, videoadaptér, barevný monitor s min. rozlišením 800 x 600, 256 barev, operační systém Windows 95 a vyšší, dostatečně dimenzovaná kapacita připojení k internetu, prohlížeč Microsoft Explorer 5.5 nebo Netscape 6.x (a výše) konfigurovaný pro spouštění Java scriptů. Žádný speciální software není potřeba instalovat. Finanční náklady spojené s využitím OFR jsou dány jenom poplatky za připojení k internetu.

Přístupové heslo je zasláno každému žadateli z Koordinačního střediska pro rezortní zdravotnické informační systémy na základě přihlášky vyplněné primářem či přednostou pracoviště, a to doporučeně do vlastních rukou. Dozorem projektu byla pověřena multidisciplinární Rada, složená z oftalmologů, informatiků a pracovníků zdravotnického managementu.

===== Závěr =====
Očekáváme, že možnost využití OFR bude stimulovat pracoviště k stále častějšímu pořizování digitálních snímků, které lze následně zpracovat, např. při plánovaní operačních výkonů pomocí počítačové superpozice, optické analýzy či 3D rekonstrukce oka a také je využít k prezentacím a doškolování formou modelových situací výukových multimediálních programů(2). Doufáme, že projekt se stane určitou metodikou telemedicíny v ČR a případně odrazovým můstkem pro Dohadovací řízení se zdravotními pojišťovnami o vytvoření nového kódu do seznamu výkonů.

Vzhledem k velkému zájmu o zapojení se do OFR je organizován interaktivní kurz o využití OFR, který se uskuteční během sjezdu ČOS, 3. října 2002 v Praze.

1. SOUČEK, P. Laserová terapie věkem podmíněné makulární degenerace, poznámky pro klinickou praxi. In KUCHYNKA, P. (Ed.), Trendy soudobé oftalmologie, I. svazek, Praha : Galén, 2000.

2. SOUČEK, P., VESELKA, J., DRÁBKOVÁ, J., et al. Testování znalostí studentů z neodkladné péče na FVL UK, Praha a zpracování vybraných modelových situací z  neodkladné péče na počítači. Československé zdravotnictví, 1990, 38, s. 24–29

e-mail: soucek@fnkv.cz

Obr. 1 – Základní pojmové schéma systému OFR

Ohodnoťte tento článek!