Test na HPV je lepší než Papanicolaoův test

Hned dvě studie publikované v říjnovém The Lancet se zabývají spolehlivostí testu na lidský papilomavirus (HPV) v detekci cervikální intraepiteliální neoplazie (CEN). První studie, jíž se zúčastnilo pfies 10 000 kanadských žen ve věku 30-69 let, porovnávala HPV test se standardním Papanicolauovým (Pap) testem. HPV test měl mnohem vyšší senzitivitu na CEN 2. či 3. stupně než Pap test (94,6 % vs. 55,4 %), ale specificitu měly oba testy velmi vysokou (94,1 % vs. 96,8 %). Nejlepší se ukázala být kombinace obou testů (senzitivita 100 %, specificita 92,5 %).

Druhá studie proběhla ve Švédsku a zahrnula 12 500 žen ve věku 32-38 let. Tato studie porovnávala kombinaci obou testů se samotným Pap testem. Pfii prvním vyšetfiení zachytila kombinace HPV a Pap testu o 51 % více žen s CEN 2. či 3. stupně než samotný Pap test. Pfii kontrolním vyšetfiení po roce bylo ve skupině žen vyšetfiených oběma testy téměfi o polovinu méně žen s CEN 3. stupně či karcinomem čípku než ve skupině žen poprvé vyšetfiených pouze Pap testem. Pfiidání HPV testu ke standardnímu Pap testu tedy ženy skutečně chrání pfied vznikem karcinomu čípku.

Lancet, 2007, 357, p. 1579-1588, p. 1589-1597

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!