Ticagrelor lepší než klopidogrel při akutním koronárním syndromu

Ticagrelor, reverzibilní destičkový inhibitor receptoru P2Y12 je oproti klopidogrelu účinnější v léčbě nemocných s akutním koronárním syndromem, u kterých je plánována časná invazívní léčba. Do studie bylo zařazeno přes 13 tisíc lidí s akutním koronárním syndromem s i bez elevace ST úseku.

Všichni obdrželi aspirin a polovina z nich byla léčena ticagrelorem (180 mg bolus následovaný 90 mg denně) a druhá polovina klopidogrelem (300 až 600 mg bolus následovaný 75 mg denně) po dobu 6 až 12 měsíců. K primárnímu výstupu studie, jenž sestával z kompozitu smrti z kardiovaskulární příčiny, infarktu myokardu a cévní mozkové příhody, došlo po roce sledování u 9 % nemocných v ticagrelorové skupině oproti 10,7 % ve skupině klopidogrelové (redukce relativního rizika o 16 %, p = 0,0025). Mezi skupinami nebyl rozdíl, co se týče krvácivých komplikací.

The Lancet, 2010, 375, p. 283-293

Ohodnoťte tento článek!