Valsartan snižuje incidenci diabetu, ale neovlivňuje kardiovaskulární prognózu

Studie NAVIGATOR přinesla překvapivé zjištění: léčba valsartanem sice snižuje riziko vzniku diabetes mellitus 3. typu (DM2) u osob s porušenou glukózovou tolerancí, ale nevede ke snížení kardiovaskulárního rizika.

Do této dvojitě zaslepené randomizované studie bylo zařazeno 9306 nemocných s poruchou glukózové tolerance a zvýšeným kardiovaskulárním rizikem či již přítomným kardiovaskulárním onemocněním. Po dobu 5 let užívala polovina nemocných valsartan v dávce až 160 mg denně a polovina placebo; k tomu se nemocní snažili o změnu životního stylu. Při ukončení studie byla prevalence DM2 33,1 % ve valsartanové skupině a 36,8 % ve skupině placebové (snížení relativního rizika o 14 %, p < 0,001). Mezi skupinami však nebyl žádný rozdíl, co se týče kardiovaskulárních onemocnění. Preventivní léčba valsartanem se tak u těchto nemocných jeví jako diskutabilní.

New Engl J Med, 2010, 362, p. 1477-1490

Ohodnoťte tento článek!