Vážení čtenáři,

rok 2013 je pro angiologii – cévní internu – v České republice významný tím, že je spojen s výročím 20 let, které uplynou od založení České angiologické společnosti ČLS JEP. Budeme vzpomínat na historický počin tří otců-zakladatelů – doc. Puchmayera, dr. Jiřího Linharta a doc. Přerovského, ohlížet se za uplynulým obdobím, hodnotit úspěchy i zjišťovat, co se nepodařilo. Jsem přesvědčen, že celkový pohled bude pozitivní a že oceníme neobyčejný rozvoj, ke kterému u nás díky aktivitám společnosti v tomto oboru došlo. Je možno říci, že v evropských zemích v současnosti probíhající trendy, které vedly v rámci UEMS k ustavení angiologie jako jednoho z podoborů vnitřního lékařství, byly v České republice zachyceny správně. Cévní interna není už jen koníčkem jednotlivců nebo záležitostí několika pracovišť, ale stala se partnerem pro již dříve rozvinutou cévní chirurgií a je spolu s ní a s intervenční radiologií součástí koncepce sítě kardiovaskulárních center v ČR.
V dobré paměti ještě máme nedávno ukončený rok 2012, který byl pro naši angiologii mimořádně úspěšný. V jeho průběhu vyvrcholila několikaletá intenzívní práce související s organizací XXV. světového angiologického kongresu, jehož pořadatelstvím byla naše společnost pověřena Mezinárodní angiologickou unií. Největší odměnou pro organizátory byla slova uznání a obdivu vyjádřená vedoucími osobnostmi v oboru, hodnotícími kongres jako jeden z nejúspěšnějších v historii.
Do Kongresového centra v Praze se v červenci 2012 sjelo více než tisíc cévních odborníků z 66 zemí z celého světa a je možno říci, že domácí účastníci se v odborném programu sjezdu předvedli vynikajícím způsobem. Výběr článků obsažený v tomto vydání Postgraduální medicíny je ve velké míře založen právě na sděleních přednesených na tomto mezinárodním setkání našimi předními odborníky. Domnívám se, že příspěvky zařazené do sborníku dokumentují výborně úroveň, jíž cévní interna i chirurgie a intervenční radiologie u nás dosáhly a zároveň jsou i příspěvkem k oslavě uvedeného letošního jubilea.

Ohodnoťte tento článek!