Vážení čtenáři,

vydání časopisu Postgraduální medicína, které držíte v ruce, je zaměřené na zásadní pokroky v oblasti systémové a radiační léčby vybraných solidních nádorů dosažené v nedávných letech a na perspektivní postupy, k jejichž uplatnění v klinické praxi dojde v nejbližších letech.
V kapitolách týkajících se radiační onkologie přední experti představují nové technické možnosti v tomto rychle se rozvíjejícím oboru. Metody jako stereotaktická radioterapie a protonová radioterapie umožňují zásadní zpřesnění aplikace zevního záření – tudíž maximalizaci dávky na nádor při minimalizaci zásahu kritických orgánů a tkání. Ohledně jejich ekonomické náročnosti a indikací z hlediska medicíny založené na důkazech se vedou živé diskuse. Další zajímavou metodou lokoregionální terapie je fokusovaný ultrazvuk naváděný magnetickou rezonancí, vysoce přesná neinvazívní ablativní metoda, která se zkouší nejen v léčbě nádorů a při nádorové bolesti, ale i mimo onkologii.
Cílená léčba inhibitory signalizačních drah důležitých pro růst a přežívání nádorů přinesla zlepšení prognózy u celé řady solidních nádorů, jako jsou karcinom prsu, bronchogenní karcinom, hepatocelulární karcinom, karcinom ledviny a nověji melanom a karcinom prostaty. Také terapie gliových nádorů mozku kombinuje pokročilé radioterapeutické postupy s chemoterapií a cílenou systémovou terapií. Nesmíme zapomenout, že prototypem cílené terapie je léčba hormonální, jejímuž využití u karcinomu prsu se rovněž věnujeme. V posledních letech je patrná snaha o racionalizaci a konsolidaci indikací protinádorové cílené léčby, protože je nejen ekonomicky náročná, ale i spojená s neobvyklými nežádoucími účinky.
Naším cílem je tedy poskytnout čtenáři orientaci v nových a mnohdy kontroverzních možnostech současné klinické a radiační onkologie tak, aby diskuse o jejich začleňování do terapeutických algoritmů mohly probíhat věcně a informovaně.

Ohodnoťte tento článek!