Postoj studentů medicíny k eutanazii s ohledem na otázku víry

O možnosti legalizace eutanazie se dnes zcela otevřeně hovoří ve většině vyspělých států, včetně České republiky. Průkopníky moderního pojetí eutanazie jsou státy Beneluxu, zejména Nizozemsko. Právě zde vznikla první definice tohoto pojmu, právní úpravy a také tzv. „Rotterdamská kritéria“, která ustanovují, za jakých podmínek lze eutanazii akceptovat.

U nás se zatím eutanazie žádné právní úpravy nedočkala, a je na ni tudíž nahlíženo jako na vraždu nebo zabití. Je tomu tak navzdory všeobecnému veřejnému mínění, ve kterém na eutanazii převažuje spíše kladný pohled, a to stabilně již několik let (minimálně od roku 2007), jak vyplývá z tiskové zprávy CVVM Sociologického ústavu AV ČR z roku 2014.
Podle výsledků z výše uvedeného zdroje by: * až 22 % obyvatel bylo zcela určitě pro legalizaci eutanazie a dalších 42 % spíše ano, * pouze 11 % lidí tuto možnost rezolutně zamítlo, * 16 % bylo spíše proti, * 9 % respondentů si nebylo jistých odpovědí.

Postoj věřících

Nejvíce záporný postoj vůči možnosti legalizace eutanazie mají u nás lidé starší 60 let a římskokatoličtí věřící. Otázka náboženství je obecně v této problematice dosti zásadní. Katolická církev se staví proti zásahům tohoto druhu vesměs striktně a její členové jsou také možná nejčastějšími iniciátory vzniku různých aktivních hnutí snažících se zabránit tolerantnímu postoji k eutanazii (obvykle je součástí programu také boj proti interrupcím, někdy i homosexuálním svazkům apod.). Příkladem takového organizovaného hnutí může být Hnutí Pro život ČR.
Ve svém průzkumu jsem se proto zaměřila také na otázku víry a náboženství. Dotazník jsem však zacílila výhradně na studenty medicíny, abych zjistila, nakolik se budou lišit postoje respondentů, kteří by měli mít k problematice nejen více informací, ale kteří jsou v ní – jak se domnívám -také více osobně zainteresováni než většinová populace.

Podmínky pro provedení eutanazie

Ze 117 respondentů se téměř 78 % vyjádřilo, že eutanazii považují za pomoc trpícímu. Pouze 8 % ji odsoudilo jako vraždu. Jednoznačně pro legalizaci bylo 35 % studentů (tedy o 13 % více než ve výše uvedeném výzkumu), 15 % bylo naopak proti (o 4 % víc než ve zprávě CVVM).
V další otázce byli respondenti vyzváni, aby uvedli nejdůležitější podmínky či kritéria pro provedení eutanazie. Nejčastěji studenti zmiňovali „nesnesitelnou bolest“ a „nevyléčitelnou chorobu“ (obě odpovědi po 28 %), 19 % z nich považuje za zásadní opakovanou žádost klienta. Ve 14 % případů se vyskytl požadavek na nezávislý posudek alespoň dvou lékařů a v 11 % žádost pacienta sepsaná dříve za plného zdraví. Poměrně zajímavé je, že v jedné z otázek 44 % studentů uvedlo, že by byli schopni sami aktivní eutanazii vykonat, pokud by byla legální. Pouze 11 % provedení úkonu odmítlo (zbývající podíl respondentů si nebyl jist).

Věřící vs. ateisté

Závěrem se vraťme k již nastíněné otázce vztahu víry a vyznání k eutanazii. Proti provádění eutanazie se v průzkumu vyjádřilo „pouze“ 31 % respondentů, kteří sami sebe označili za věřící. 61 % procent z nich by naopak bylo schopno tuto alternativu akceptovat (odpovědi „ano“ nebo „spíše ano“). Rozdíl mezi věřícími a ateisty byl však velmi patrný. Z respondentů, kteří uvedli, že nejsou věřící, by jich až 94 % dokázalo tolerovat legalizaci eutanazie. Pouze 4 % vyjádřila s eutanazií nesouhlas.
Nutno podotknout, že ve výzkumu nebylo rozlišováno, k jaké konkrétní víře či církvi se respondenti hlásí, přesto se zjištěné údaje dají považovat za zajímavé. Zdá se, že populace naší země je legalizaci a myšlence eutanazie obecně nakloněna spíše příznivě. Od jejího právního ukotvení však možná zákonodárce odstrašuje komplikovanost celé záležitosti a velké riziko zneužívání nebo nadužívání, které se naplnilo zejména v Nizozemsku (tzv. „kluzký svah“) před pozdějšími úpravami zákonů. Jen pro zajímavost na závěr – v Belgii se v roce 2012 eutanazie podílela na všech úmrtích z 2 % a tuto možnost odchodu ze života zvolilo celých 25 % pacientů trpících vážnými formami rakoviny.

O autorovi| Barbora Vašková, studentka 3. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, oboru diplomovaná všeobecná zdravotní sestra, výstup závěrečné práce, barbora.vaskova@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!