Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte

Mají osvojitel dítěte, poručník, pěstoun a opatrovník stejná práva a povinnosti k nezletilému dítěti při zajišťování zdravotní péče jako rodiče? Mohou např. všichni tito zákonní zástupci dítěte poskytovat informovaný souhlas s provedením lékařského zákroku a mají stejnou povinnost docházet s dítětem na očkování a všeobecné preventivní prohlídky?
Než začneme se samotnou odpovědí na položenou otázku, je nutné si vyložit rozdíl mezi jednotlivými osobami zastupujícími nezletilé dítě.

Vymezení pojmů

Nejčastější případ zastoupení je zastoupení zákonným zástupcem – typicky rodičem, který zastupuje nezletilého (nebo jinou nesvéprávnou osobu) v plném rozsahu. • Osvojením (lidově nazýváno adopcí) se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní, o kterém musí rozhodnout soud. Na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel, popřípadě osvojitelé, zapíší do matriky jako rodič, popřípadě rodiče dítěte.
• Poručníkem je pak osoba, která nezletilého vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek místo rodičů, například pokud rodiče zemřeli (často se poručníkem stává osoba, kterou sami určili). Poručník má vůči dítěti všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá vyživovací povinnost. Poručníka jmenuje soud.
• Pěstounství pak přichází v úvahu v situaci, kdy nemůže o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník. Zde taktéž o svěření dítěte rozhoduje soud, a to i na přechodnou dobu. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního pasu) je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte.
• Opatrovnictví je další forma náhradní rodinné péče. Opatrovníka taktéž jmenuje soud, a to v případě, že je to třeba k ochraně zájmů nezletilého nebo vyžadujeli to veřejný zájem. Opatrovník vykonává pouze některá, rozhodnutím soudu stanovená práva, není zákonným zástupcem dítěte.

Péče o zdraví svěřené osoby

K položenému dotazu a s poukazem na výše uvedené uvádím, že zákonný zástupce (rodič), osvojitel a poručník mají ve vztahu k nezletilému stejná práva a povinnosti, mezi které spadá například povinnost docházet s nezletilým na pravidelné preventivní prohlídky a povinné očkování. Co se pěstounství týče, pak se domnívám, že i pěstoun má tyto povinnosti ve vztahu k péči o zdraví svěřené osoby. Pokud však jde o (slovy zákona) „mimořádné záležitosti“ (např. důležitá operace), pak by podle mého názoru byl v případě pěstounství nezbytný souhlas zákonných zástupců. U opatrovnictví pak záleží na tom, pro jaký účel byl opatrovník soudem ustanoven. Pokud se jedná o opatrovníka pro správu jmění dítěte, pak tomuto nepřísluší plnit povinnosti ve vztahu k docházení dítěte na preventivní prohlídky nebo povinné očkování.

O autorovi| odpovídá JUDr. Lenka Lamková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!