Předání zdravotnické dokumentace

Jak má postupovat poskytovatel zdravotních služeb (všeobecný lékař) v případě, že jeho pacient uzavře novou smlouvu o poskytování zdravotní péče s jiným lékařem („přeregistruje se“), ale nový poskytovatel si nevyžádá pacientovu zdravotnickou dokumentaci?

Odpovídá Mgr. Petra Maryšková:

Před odpovědí na dotaz si dovolím krátký vysvětlující úvod. Zákon o zdravotních službách hovoří ve svém § 45 odst. 2 písm. g) o povinnosti poskytovatele zdravotních služeb předat nově zvolenému poskytovateli zdravotních služeb potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi. Toto ustanovení je však zároveň nutné vykládat s ohledem na § 66 odst. 1 téhož zákona, a to tak, že poskytovatel pořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné, k tomu dle zákona oprávněné osoby. Tedy pokud Vám tato žádost nebyla doručena, nejste oprávněn dokumentaci ze své vůle předat.

V případě, že o předání předmětné dokumentace nebudete požádán, však spatřuji porušení jedné ze základních povinností nového lékaře, konkrétně povinnosti poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, v rozsahu odpovídajícím jeho způsobilosti, zdravotnímu stavu pacienta a v souladu s etickými principy.

Předání podmínkou skartace

Povinnosti vedení zdravotnické dokumentace konkretizuje vyhláška č. 98/2012 Sb., která ve své příloze č. 3 stanovuje, že zdravotnická dokumentace o zdravotní péči poskytované registrovaným poskytovatelem v oblasti všeobecného praktického lékařství se uchovává 10 let od změny registrujícího poskytovatele. Nicméně, podle mého mínění je podmínkou skartace zdravotnické dokumentace předání potřebných informací o pacientovi nově zvolenému lékaři, protože bez tohoto předání není zajištěna návaznost dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi.

Kdo může pomoci

Ohledně sankcí je nutné uvést, že zákon na ně pamatuje pouze v případě, kdy lékař nepředá potřebné informace. Avšak zde se jedná o situaci opačnou – Vy jste ochoten dokumentaci předat, ale nebyl jste vyzván.

V tomto případě pak doporučuji, pokud jste si vědom, kdo je novým registrujícím lékařem, upozornit jej na povinnost předání zdravotnické dokumentace, popřípadě zkontaktovat kontrolní orgán, kterým je v tomto případě registrující orgán příslušného poskytovatele (zpravidla se jedná o krajský úřad), a upozornit jej na postup lékaře; možné je dokonce na tento postup upozornit i ČLK.

Jako alternativní řešení navrhuji obrátit se na zdravotní pojišťovnu, u které je pacient pojištěn, aby postup nového lékaře v této věci přezkoumala, přičemž předpokládám, že zdravotní pojišťovna bude mít záznam o novém lékaři a bude mít zájem na efektivním léčení a tím i zjednání nápravy.

Ohodnoťte tento článek!