Přerušení dodávek pertuzumabu do ČR

Farmaceutická společnost Roche oznámila Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv přerušení dodávek vysoce inovativního léčivého přípravku Perjeta (pertuzumab) do ČR. Důvodem je výrazný pokles maximální ceny léku.

Česká národní banka (ČNB) přistoupila 7. listopadu 2013 k provedení devizové intervence a uměle oslabila kurz české koruny. Toto rozhodnutí citelně ovlivnilo maximální cenu pertuzumabu.

Maximální ceny léčivých přípravků jsou v České republice stanovovány rozhodnutím SÚKL ve správním řízení. Cena léčivého přípravku je vypočtena nejčastěji na principu cenové reference ze zahraničí, ceny přípravků v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu čtvrtletním průměrem kurzu devizového trhu vyhlášeným ČNB za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém bylo zahájeno správní řízení. K aktualizaci maximálních cen léčiv, reflektujících nový kurz české koruny, by mělo dojít nejdříve v červnu 2014.

Vzorky zdarma

„Společnost Roche vždy uznávala a uznává zdraví pacientů jako nejvyšší hodnotu a z tohoto důvodu bude zdarma, na základě žádostí lékařů a při dodržení zákonem daných pravidel, poskytovat vzorky léčivého přípravku Perjeta do všech komplexních onkologických center. Tím by měla být po přechodné období zajištěna léčba pacientek, kterým nová léčba může přinést prokazatelný prospěch,“ píše se ve vyjádření společnosti.

Pertuzumab je zařazen mezi vysoce inovativní léčivé přípravky a s platností od 1. února 2014 mu byla stanovena úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tento lék měl být navíc hrazen smluvním zdravotnickým zařízením mimo paušál tzv. centrových léků a komplexní onkologická centra mohla léčit všechny pacientky s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, jež dosud nebyly léčeny antiHER2 léky či chemoterapií pro metastatické onemocnění.

Ohodnoťte tento článek!