Preventivní kardiologie – nejen zdravotnické téma

Další ze série úspěšných vzdělávacích seminářů Postgraduální akademie organizované divizí Medical Services se zaměřil na významné téma – preventivní kardiologii. Sympozium proběhlo 21. června v kongresovém sále pražské Žižkovské věže. Garantem odborného programu byl doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph. D., z Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Kardiovaskulární onemocnění vznikající na podkladě aterosklerózy jsou nejčastější příčinou nemocnosti a úmrtnosti v České republice i většině zemí světa. Třebaže v posledních 20 letech došlo k významnému rozvoji diagnostiky a léčby těchto onemocnění, velký potenciál zůstává v jejich sekundární a především primární prevenci. Ateroskleróza a její komplikace jsou preventabilní a měly by být prioritou nejen pro zdravotnictví, ale pro celou společnost. Stanovení celkového kardiovaskulárního rizika je výchozím bodem preventivní kardiologie, neboť rozhoduje o dalším léčebném a preventivním postupu. Ovlivnění rizika jedince nebo populace úpravou životního stylu nebo léčbou rizikových faktorů vede ke snížení nemocnosti a úmrtnosti. Hlavním smyslem preventivní kardiologie je prodloužit život a jeho kvalitu.

Aktuální problematiky

O narůstajícím významu preventivní kardiologie svědčí vzrůstající počet odborných publikací i rozšiřující se prostor věnovaný tomuto oboru na lokálních i světových kongresech. Těší nás, že pozvání na naše sympozium přijali přední odborníci věnující se této problematice. O zkušenosti a novinky z multioborové oblasti, jakou je preventivní kardiologie, se podělili: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM, který představil nová hypolipidemika, prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc., seznámil s novými možnostmi léčby familiární hypercholesterolemie, MUDr. Milan Flekač, Ph. D., informoval o antidiabetické léčbě a makrovaskulárních komplikacích, MUDr. Eva Kociánová prezentovala možnosti rozpoznání a léčebného ovlivnění rezistentní hypertenze, MUDr. Jan Vachek se zaměřil na kardiovaskulární riziko u nefrologických nemocných a prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., se věnovala reziduálnímu kardiovaskulárnímu riziku u pacientů s inzulinovou rezistencí.
Bohatá diskuse mezi jednotlivými příspěvky, stejně jako účast z řad mladých lékařů i jejich starších kolegů svědčí o tom, že problematika preventivní kardiologie je skutečně aktuální a přináší průběžně jak nové poznatky a doporučení, tak i otázky pro další výzkum.

**

Postgraduální akademie je společný projekt České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína, Mladá fronta, a. s., divize Medical Services. Akce jsou evidovány v centrálním registru ČLK a ohodnoceny kredity za celoživotní vzdělávání. Více informací o dalších akcích naleznete na stránkách: www. medical-services.cz

Garant odborného programu sympozia doc. Michal Vrablík
Představení knihy Akutní kardiologie Jiřího Kettnera, Josefa Kautznera et al. Zleva prof. Vrablík, Zuzana Matoušková z divize Medical Services a šéfredaktorka edice Postgraduální medicíny, v níž publikace vyšla, MUDr. Michaela Lízlerová
Prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Ohodnoťte tento článek!