Převoz do zdravotnického zařízení

Za jakých okolností může pacient převážený sanitkou požadovat převoz do konkrétního zdravotnického zařízení a kdy jsme povinni mu vyhovět?

Nová právní úprava v oblasti poskytování zdravotních služeb, účinná od 1. 4. 2012, klade zvýšený důraz na svobodnou vůli pacienta při poskytování zdravotních služeb a na tomu odpovídající povinnost poskytovatelů tuto vůli pacientů respektovat. Zákon o zdravotních službách mj. stanovuje, že pacient si má právo zvolit takového poskytovatele zdravotních služeb, který odpovídá zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanovuje jinak.
Zákon o zdravotních službách však dále výslovně (a zcela logicky) stanovuje, že možnost volby poskytovatele a zdravotnického zařízení se nevztahuje na zdravotnickou záchrannou službu a poskytovatele, ke kterému poskytovatel zdravotnické záchranné služby pacienta převáží.

Kdy si pacient nemůže vybírat

Podrobnosti a bližší podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, jakož i práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby a povinnosti poskytovatele akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu upravuje zákon o zdravotnické záchranné službě.
Tento zákon mimo jiného uvádí, že zdravotnická záchranná služba zahrnuje také spolupráci s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče, jímž se rozumí nejblíže dostupný poskytovatel lůžkové péče, který je způsobilý odborně zajistit pokračování poskytování zdravotní péče pacientovi, odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života. Poskytovatel akutní lůžkové péče je současně povinen k zabezpečení plynulé návaznosti zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu zajistit nepřetržité předávání informací o počtu volných akutních lůžek. Cílový poskytovatel akutní lůžkové péče je poté povinen převzít pacienta do své péče, pokud potvrdil možnost přijetí pacienta zdravotnické záchranné službě.
Z výše uvedeného je zřejmé, že v případě převozu pacienta vozem zdravotnické záchranné služby je možnost volby poskytovatele zdravotních služeb pacientovi odepřena a je plně na odpovědnosti zdravotnické záchranné služby ve spolupráci s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče, aby zvolili nejvhodnějšího poskytovatele akutní lůžkové péče pro pacienta.

odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Ohodnoťte tento článek!