Inkontinence moči u žen

O inkontinenci moči neboli o úniku moči hovoříme tehdy, když si žena stěžuje na jakýkoli vůlí neovladatelný únik moči.

ilustrační foto

Močovou inkontinencí trpí přibližně třetina žen a asi u 30 procent z nich jde o inkontinenci urgentní, která je součástí souboru příznaků hyperaktivního močového měchýře. Urgence je náhlý nutkavý pocit vymočit se, který je obtížné oddálit, dále pak může být přítomné časté nucení na močení během dne či noci, které je nezávislé na náplni močového měchýře.

Nestyďte se o problému hovořit

Tento soubor příznaků má značně negativní dopad na kvalitu života pacientek a může ji zcela změnit. V běžné populaci ve věku nad 40 let se vyskytuje u 12–22 procent žen. Mnoho dalších však tímto problém trpí, ale stydí se o něm hovořit, a další mají obavy z vyšetřovacího procesu či léčby. Někdy se žena dokonce domnívá, že tento problém je ve stáří normálně přítomen, a proto jej neřeší – což je základní chybou. Přibližně u 80–85 procent žen se dá odstranit či výrazně zlepšit stav.
Pro zjednodušení dělíme únik moči na stresový, kdy moč uniká při zvýšení nitrobřišního tlaku, například při kašli či běhu, a urgentní, který je provázen urgencí a častým nucením na močení během dne i noci.
U některých žen se může vyskytovat smíšený typ inkontinence, kdy žena trpí příznaky jak stresové, tak i urgentní inkontinence – moč jí uniká při námaze, běhu a má i problémy s urgencí.

Stresový typ

Vzniká při poruše podpůrných a závěsných struktur močové roury a hrdla močového měchýře – čímž nastává jeho pokles a eventuálně i pokles přední stěny poševní. Pokles a zvýšená pohyblivost močové roury mohou být způsobeny například obtížným porodem, porodním poraněním, obezitou, chronickým kašlem, těžkou fyzickou prací či vrozenou poruchou pojivové tkáně.

Rozvoji stresové inkontinence moči též napomáhá defekt ve stavebních strukturách močové roury, který vzniká například po přechodu v souvislosti s úbytkem hladké svaloviny a žilních plexů ve stěně močové roury, což způsobí její horší uzávěr. Tento typ úniku moči se nejčastěji vyskytuje u žen mezi 45 až 54 lety.

Hyperaktivní močový měchýř

Příčiny takzvaného hyperaktivního močového měchýře, pro který je základním příznakem urgence, mohou být známé, například neurologické poruchy – Parkinsonova choroba, cévní mozkové onemocnění, chronické či opakované záněty močového měchýře, změny po ozařování či cizí těleso v měchýři.

Jindy příčinu nezjistíme, a proto ji nemůžeme odstranit, takže se zaměřujeme jen na léčbu příznaků. Hyperaktivní močový měchýř způsobuje pacientkám problémy jak v práci, tak ve společnosti – strach chodit do divadla, kina a na společenské akce, kdy se obávají, že nestihnou doběhnout na toaletu, a mohou mít i problémy psychické a sexuální – obavy ze styku a současného úniku moči.

Vyšetření a určení typu úniku moči

Pacientka se musí nejprve s problémy svěřit lékaři, který se rozhodne, zda začne s léčbou inkontinence moči či hyperaktivního močového měchýře sám, nebo pacientku odešle do specializovaného centra, které se danou problematikou zabývá. Žena obdrží mikční deník či kartu, kde zaznamenává počty močení a úniky moči během dne i noci, eventuálně počty úniků moči. Důležité je i fyzikální vyšetření a různé klinické testy.

Také provádíme vyšetření moči pacientky kultivačně, abychom vyloučili zánět močového měchýře, který může způsobit urgenci, a nejedná se pak o hyperaktivní měchýř. Při prohlídce pacientky provádíme vyšetření v zrcadlech v klidu a při zatlačení, sledujeme pokles přední stěny poševní, hrdla a baze močového měchýře, eventuálně další změny. Mezi nejdůležitější vyšetřovací metody v průběhu dalších vyšetření, která se provádějí ve specializovaných ambulancích, patří zobrazovací metody a urodynamické vyšetření, jež se skládá ze tří částí: plnění močového měchýře tekutinou pomocí cévky a ze záznamu tlaku v močovém měchýři.

Dále se měří tlak v průběhu celé močové roury, což napomáhá určit její nedostatečný uzávěrový tlak – to je jedna z možných příčin úniku moči při zvýšení nitrobřišního tlaku. Toto vyšetření je prováděno cévkováním pacientky. Dalším vyšetřením je měření rychlosti toku moči, které určí eventuální zúžení močové roury.

Důležité je i vyšetření cystoskopické, které pomůže vyloučit některé příčiny urgence – například vyloučí nádor či kameny v močovém měchýři. Jedním z dalších vyšetření, která se užívají v urogynekologii, je ultrazvukové vyšetření, kde si všímáme pozice a pohyblivosti močové roury v klidu a při zatlačení, eventuálně při stahu svalů pánevního dna. Sledovat můžeme i únik moči při zatlačení – tzn. při zvýšení nitrobřišního tlaku.

Možnosti léčby

Při léčbě stresového typu inkontinence moči máme několik možností: můžeme začít gymnastikou svalů pánevního dna či elektrostimulací těchto svalů. Pesary jsou nejčastěji používány u starších pacientek, které mají jiná interní onemocnění a nemůžeme je operovat. Také je možné pesary užít jen na přechodné období, kdy pacientky vyšetřujeme a připravujeme k operaci.

Hlavní léčba stresového typu inkontinence moči je léčba operační, kdy v poslední době převládá léčba pomocí polypropylenových pásek, které jsou umístěny pod močovou trubici. Při zvýšení nitrobřišního tlaku se močová roura o pásku opře – tím napomáhá jejímu uzávěrovému mechanismu.
Výjimečně jsou k léčbě stresové inkontinence moči užívány cizorodé látky, které jsou aplikovány pod sliznici močové trubice. Napomáhají uzávěrovému mechanismu močové roury při zvýšení nitrobřišního tlaku, a tím i udržení moči.

Při léčbě hyperaktivního močového měchýře převládá léčba medikamentózní, tzn. léky. Její úspěšnost se nejčastěji pohybuje mezi 60–80 procenty. Jednotlivé léky se liší nejen v působení, ale hlavně zapřičiňují různé množství nežádoucích účinků, přičemž převládá sucho v ústech, porucha vidění – zaostřování, zácpa a další. Nyní se léčba zaměřuje na nové typy léků, které jsou cíleněji zaměřeny na močový měchýř, a proto nemají tolik nežádoucích účinků.

Nestyďte se!

Důležité je vědět, že inkontinence moči je zdravotní problém, s jehož řešením mohou pomoci lékař nebo sestra.
Bohužel i tady stále ještě přetrvávají mýty o tom, že „s tím nelze nic dělat“ anebo že to „halt přichází s věkem“.
Také močová inkontinence se dá jako jiná onemocnění léčit a s věkem až tak spojená není. Je nutné si uvědomit, že stud není namístě a pomoc existuje.
Totéž však platí i pro muže, kteří těmito problémy také trpí poměrně často.


O autorovi: Prof. Mudr. Alois Martan, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Ohodnoťte tento článek!