Ocenění Sestra roku 2009 udělenA

V nádherných prostorách Paláce Žofín v Praze byla dne 25. února slavnostně předána ocenění v rámci jubilejního X. ročníku soutěže Sestra roku. Jako každý rok je vyhlašovatelem soutěže odborný časopis Sestra (vydavatelství Mladá fronta a. s.).

Cílem a posláním soutěže je poděkování sestrám za jejich nelehkou a obětavou práci – a nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Smyslem soutěže je rovněž pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání, které bývá často – a nejenom v očích veřejnosti – podceňováno.

Záštitu nad udělovaným oceněním převzala i letos paní Dagmar Havlová (Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97) a nově také primátor hlavního města Prahy, MUDr. Pavel Bém. V rámci večera byla rovněž předána Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství, kterou uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra.

Novinkou letošního ročníku bylo ocenění Sestra mého srdce. Vítězku mohli hlasující vybírat z devíti finalistek soutěže, které vybrala odborná porota. Byla složená ze sester, zástupců profesních a odborných organizací a nejaktivnějších autorek časopisu Sestra.

V prvním kole vybrala porota soutěže z velkého množství přihlášek v každé kategorii tři finalistky. Druhé kolo a finále celé soutěže se uskutečnilo v rámci slavnostního večera, kde o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž zasedly významné osobnosti z oblasti lékařství, ošetřovatelství, a také zástupci sponzorů.
Post předsedy poroty přijala Mgr. Vendula Pírková, ředitelka odboru vědy a vzdělávání ministerstva zdravotnictví ČR.

V porotě dále zasedli: Ing. Martina Čuhajová, Sales Manager – zástupkyně generálního partnera společnosti HARTMANN-RICO, a. s., Bc. Martin Holub, vedoucí divize Medical Zdravotnictví – zástupce hlavního partnera společnosti 3M Česko, spol. s r. o., Jindra Pavlicová, vítězka kategorie Sestra v nemocniční péči za rok 2000 a členka prezidia ČAS, Jana Korandová, vítězka kategorie Sestra ve výzkumu a vzdělávání za rok 2008, prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., přednosta Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty UK Praha a FN v Motole, prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha, doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph. D., proděkanka pro zahraniční vztahy, Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita v Ostravě, prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph. D., proděkanka pro pedagogickou činnost, vedoucí katedry ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole, Mgr. Irena Trpišovská, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, úsek ošetřovatelské péče Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Sestra mého srdce

Jedno z nejdojemnějších ocenění – Sestra mého srdce – bylo uděleno řeholní sestře Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského S. M. Anežce Anně Polehlové, staniční sestře Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Kromě vysoké míry odborné erudice a zaškolování mladších kolegyň se sestra Anežka věnuje duchovním potřebám pacientů. Každý, kdo měl možnost poznat tuto zejména psychicky a samozřejmě i velice fyzicky náročnou práci, pochopí, o jak bohulibé poslání se jedná. Při gratulaci a srdečném polibku od předního českého kardiochirurga prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc., přednosty pražského Institutu klinické a experimentální medicíny, neskrývala sice sestra Anežka trochu rozpaky – její oči… však zářily štěstím!

Vítězky v dalších kategoriích

Nejlepší sestrou v nemocniční a ambulantní péči za rok 2009 se stala Ivana Šulcová z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze. V letošním roce oslaví Ivana Šulcová významné pracovní jubileum –padesát let na dětské hematologii v dětské fakultní nemocnici.
Za svůj profesní život se stala svědkem převratných změn v jednom oboru medicíny, kdy se z naprosté terapeutické bezmoci v léčbě dětských hematologických malignit na začátku její kariéry dospělo až k současným terapeutickým úspěchům, kdy se takřka 90 % nemocných dětí uzdraví!
Titul Sestra roku 2009 v kategorii Sestra v sociální péči získala Bc. Bronislava Husovská, vrchní sestra Mobilního hospice Ondrášek, o. p. s., v Ostravě.

Bronislava Husovská patří mezi zdravotníky, kteří poznali práci v domácí péči a uvědomili si, že v naší zemi bohužel stále ještě není zajištěna v dostatečné míře adekvátní péče o umírající pacienty, jejichž přáním je strávit poslední chvíle života doma s rodinou či v rodiném prostředí. Proto přijala pracovní nabídku JUDr. Vartové, zakladatelky Mobilního hospice Ondrášek.

Vítězkou v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stala Mgr. Marie Marková, Ph. D., pedagogická pracovnice Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Doktorka Marková je autorkou řady publikací, je členkou řešitelského týmu projektu Vytvoření/aktualizace učebních osnov vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti veřejného zdraví. Neocenitelná je její práce koordinátorky mezinárodního projektu E-learning in Community Care v programu Leonardo da Vinci.

Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství byla udělena Markétě Bekárkové, která pracuje v Charitě Frýdek-Místek Oáza pokoje pro psychicky nemocné. Sestra Bekárková působí ve zdravotnictví od roku 1950 a i dnes je ve své profesi aktivní. Za léta praxe učitelky odborných předmětů na zdravotnické škole vychovala stovky zdravotních sester.

Partneři soutěže Sestra roku 2009

Velké poděkování za zdárný průběh celé této bezesporu záslužné a smysluplné akce patří také všem sponzorům. Generálním partnerem ocenění Sestra roku 2009 byla společnost HARTMANN-RICO, a. s.
Hlavním partnerem byla společnost 3M Česko, spol. s r. o. Partnery soutěže byly firmy: Bayer, s. r. o., Hypokramed, spol. s r. o., produkt Lactacyd od společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o., Mediapharma, a. s., Richter Gedeon, organizační složka, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky a ZEPTER INTERNATIONAL, s. r. o.

Mediálními partnery byly Zdravotnictví a medicína, Postgraduální medicína, Pacientské listy, Moje zdraví, MF Plus, Mladá fronta Sedmička, divize Medical Services a Český rozhlas, regionální vysílání. Ceny finalistkám a vítězkám dodaly společnosti: 3M Česko, spol. s r. o., Aeolus řecká cestovní kancelář, s. r. o., Bayer, s. r. o., Bohemia Hotel Club &Golf, Ferrero Česká, s. r. o., Grada Publishing, a. s., HartmannRico, a. s., Hypokramed, spol. s r. o., Juwital, s. r. o., Mladá fronta a. s. a taktéž její divize Medical Services a Knihy, Richter Gedeon, organizační složka, SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves, s. r. o.
a ZEPTER INTERNATIONAL, s. r. o.


O autorovi: Připravila: Eva Maraulasová,

Ohodnoťte tento článek!