Povinnosti ve zdravotním pojištění

Ze zákona jsou občané s trvalým pobytem na území ČR zdravotně pojištěni. Máte právo na výběr zdravotní pojišťovny, na výběr lékaře, na zdravotní péči bez přímé úhrady i právo na výdej léčivých přípravků. V případě nespokojenosti si můžete účinně stěžovat. Na druhou stranu však také máte řadu zákonných povinností.

Všichni pojištěnci zvolené zdravotní pojišťovny (na trhu jich v letošním roce působí devět) musí plnit své zákonné povinnosti vyplývající z jejich účasti na veřejném zdravotním pojištění. Povinnosti jsou upraveny v § 12 zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění. Neplnění těchto povinností je sankciováno až tisícovými pokutami. Jaké povinnosti pojištěnec vlastně má?

Plnit oznamovací povinnost

Splnění oznamovací povinnosti je základní povinností každého pojištěnce. Za nesplnění oznamovací povinnosti tak může být udělena příslušnou zdravotní pojišťovnou pokuta až do výše 10 tisíc Kč. A to opakovaně.
Pro každou pojišťovnu mají nové skutečnosti vliv na výši zdravotního pojištění a je pro ni nezbytné mít ve svém registru pojištěnců správné údaje.

Změnu je třeba oznámit vždy do osmi kalendářních dní. Oznamovací povinnost vůči příslušné zdravotní pojišťovně má i zaměstnavatel. Kdy například musíte plnit oznamovací povinnost? Oznamovací povinnost začíná v podstatě narozením dítěte, plnit ji musíte po zahájení samostatné výdělečné činnosti a když nastane skutečnost „mající vliv na zařazení pojištěnce do kategorie občanů, za které platí zdravotní pojištění stát“ (např. musíte doložit studium svých dětí).

Do třiceti dní je navíc každý pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně změnu jména či změnu adresy. Především nahlášení změny adresy pro zasílání korespondence je velmi důležité a může zabránit vzniku mnoha nepříjemností.
V těchto případech může být nesplnění oznamovací povinnosti pokutováno 500 Kč.

Sdělit zaměstnavateli zdravotní pojišťovnu

Každý zaměstnanec je povinen v den nástupu do zaměstnání sdělit svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Tato informace je důležitá pro odvod zdravotního pojištění ve správné výši správné zdravotní pojišťovně.

Pokud by zaměstnavatel odvedl zdravotní pojištění na účet nesprávné zdravotní pojišťovny, protože mu zaměstnanec řádně nenahlásil, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn, může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci úhradu penále, které je za toto pochybení vyměřeno příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Hradit pojistné zdravotní pojišťovně

Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Odvedení pojistného ve správný čas a správné výši je vždy záležitostí zaměstnavatele.
Při nezaplacení pojistného je vždy postihován zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) jsou povinny samy v řádném termínu a výši odvádět zdravotní pojištění. Pokud neplní svoji zákonnou povinnost, je jim vyměřeno penále nebo pokuta. Nedoplatky na pojistném zdravotní pojišťovny většinou vymáhají prostřednictvím exekutorských úřadů.

Poskytnout součinnosti při zdravotním výkonu

Všichni pojištěnci jsou ze zákona povinni poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený režim. Pokud je nemocný pojištěnec předčasně propuštěn ze zdravotnického zařízení pro porušování jeho řádu, tak mu může zdravotní pojišťovna uložit pokutu ve výši 500 Kč.

Všichni pojištěnci se musejí na vyzvání podrobit preventivním prohlídkám, pokud je tak stanoveno v zákoně nebo obecně závazných právních předpisech.
Při nepodrobení se preventivní prohlídce může zdravotní pojišťovna udělit pojištěnci pokutu ve výši pěti set korun.

Kromě dodržování těchto opatření se pojištěnci musejí samozřejmě také vyvarovat jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví.

Prokazovat se průkazem pojištěnce

Při poskytování zdravotní péče se musejí pojištěnci prokazovat platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou.
Při ztrátě průkazu pojištěnce je pojištěnec povinen tuto informaci oznámit své zdravotní pojišťovně do osmi dní. K tomu vedou dva důvody – potřeba vystavení nového dokladu (do doby, než je zaslán plastový průkaz, je vydáno papírové potvrzení, že je občan pojištěncem příslušné zdravotní pojišťovny) a zamezení tomu, aby na ztracený zdravotní průkaz čerpal někdo cizí zdravotní péči.

Povinnost vrátit průkaz pojištěnce

Všichni pojištěnci musejí své zdravotní pojišťovně vrátit do osmi dní průkaz pojištěnce v případě, že například došlo k zániku pojištění (občan bez trvalého pobytu na území České republiky přestal být zaměstnancem, v tom případě byl občan rovněž ze zákona zdravotně pojištěn) nebo když občas změnil pojišťovnu (každý občan má právo jednou za 12 měsíců změnit zdravotní pojišťovnu, pokud by se prokázal při lékařském ošetření průkazem staré zdravotní pojišťovny, může dostat pokutu ve výši 5000 Kč). Vrátit průkaz pojištěnce je třeba i v souvislosti s nahlášením dlouhodobého pobytu v zahraničí.

Při změně ZP předložit nové pojišťovně doklady

Pokud pojištěnec změní zdravotní pojišťovnu, musí nové zdravotní pojišťovně sdělit všechny důležité informace mající vliv na výši pojistného.
Tato povinnost se týká především OSVČ, které musí předložit doklad o výši záloh na pojistném vypočtených z vyměřovacího základu.

Hradit regulační poplatky

Všichni pojištěnci jsou povinni hradit regulační poplatky až do zákonných limitů. Vyšší úhrady jsou proplaceny.
Ze zákona máte právo na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zdravotní pojišťovnou.
Limit je 5000 Kč za rok. U dětí a občanů starších 65 let je limit 2500 Kč za rok.

Potřebujete se zeptat? Napište.

V pravidelné rubrice Pacientských listů odpovídají specializovaní právníci na otázky, které zajímají vás, naše čtenáře. Máte-li nějaký dotaz týkající se kterékoli části našeho zdravotnictví, napište ho do redakce. Bude předán odborníkům, kteří ho prostřednictvím některého z dalších vydání Pacientských listů zodpoví. Kontakt: Redakce Pacientských listů, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4, nebo jilkova@mf.cz

Ohodnoťte tento článek!