Prohlídky pracujících důchodců

Doba, po níž pracujeme, se prodlužuje, a tak se pracovněprávní vztahy a lékařská péče více dotýkají. Patří sem i otázka, zda musí zaměstnavatel vyslat na vstupní lékařskou prohlídku zaměstnance nastupujícího do pracovního poměru na dobu určitou, který bude pobírat starobní důchod.

Je přirozené, že zdravotní stav zaměstnance ovlivňuje jeho pracovní výkon. Proto pracovněprávní předpisy, zejména zákoník práce a předpisy z oblasti zdravotní péče, věnují velkou pozornost hodnocení zdravotní situace zaměstnanců. Nejedná se jen o ověřování zdravotní způsobilosti k práci před vznikem pracovního poměru, ale i o řadu dalších „zdravotních“ povinností zaměstnavatele při trvání pracovněprávního vztahu, které zajišťují ochranu zdraví při práci.

Zaměstnavatel

Mezi nejdůležitější povinnosti zaměstnavatelů patří zajistit pro všechny své zaměstnance závodní preventivní péči, jejíž součástí jsou i lékařské preventivní prohlídky za účelem zjištění zdravotní způsobilosti k práci. Tato povinnost je stanovena v § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a to již od 1. 4. 1992. Cíle závodní preventivní péče vyplývají z § 18a tohoto zákona. Činnost, kterou provádějí příslušná zdravotnická zařízení, pak vyplývá z § 35a.
Lékařské preventivní prohlídky v souvislosti s výkonem zaměstnání jsou součástí závodní preventivní péče. Jejich účelem je posoudit zdravotní způsobilost zaměstnance k práci. Tyto prohlídky nelze zaměňovat s preventivními prohlídkami podle § 29 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Preventivní prohlídky ve smyslu uvedeného zákona č. 48/1997 Sb. ve většině případů provádí registrující praktický lékař v rámci léčebné péče. Tyto prohlídky hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Zaměstnavatel je povinen před uzavřením pracovní smlouvy zajistit, aby se fyzická osoba v případech stanovených zdravotnickými právními předpisy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Plně se vztahuje i na osoby, které pobírají starobní důchod a nastupují do zaměstnání.

Lékařská prohlídka

Zaměstnanec má vstupní prohlídku vykonat u lékaře, který má se zaměstnavatelem smlouvu pro poskytování závodní preventivní péče, a to ještě před uzavřením pracovního poměru. Pokud zaměstnavatel tohoto lékaře nemá, může absolvovat prohlídku u lékaře, u něhož je registrován podle své volby. Případné odmítnutí této prohlídky by mohlo být příčinou neuzavření pracovního poměru. Povinnost k absolvování prohlídky se vztahuje na případy uvedené ve zdravotnických předpisech. Jde zejména o epidemiologicky závažné činnosti, práce na vyhlášených rizikových pracovištích, práce, při kterých může dojít k ohrožení zdraví spolupracovníků a další.

Nelze tedy říci, že vstupní prohlídka má být uskutečněna ve všech případech nástupu do pracovního poměru. Ovšem i tehdy, není-li povinná, může si zaměstnavatel zdravotní stav budoucího zaměstnance ověřovat. To platí i pro trvání pracovního poměru. Zaměstnanec není však povinen sdělovat údaje o svém zdravotním stavu. Pokud by zaměstnanec nebyl schopen s ohledem na zdravotní stav vykonávat dále zaměstnání, musel by o tom předložit zaměstnavateli lékařský posudek. Ten by pak byl povinen převést ho na jinou, vhodnou práci.


O autorovi: Připravil: JUDr. Ladislav Jouza

Ohodnoťte tento článek!