Přínosy homeopatické léčby u seniorů

Zamyšlení nad podzimem života bylo tématem Jarního semináře Homeopatické lékařské asociace, který proběhl 26.–28. května v Táboře. Tradiční třídenní seminář se letos zaměřil na aktuální problematiku seniorského věku. Přednášky se věnovaly komplexní léčbě závažných patologií a možnostem uplatnění homeopatie v průběhu podzimu života.

Homeopatická léčba je součástí komplexního přístupu k pacientovi. Zejména seniorský věk je obdobím, kde tento komplexní přístup pomáhá jedinci uchovávat potřebnou soběstačnost, funkční a mentální schopnosti, zmírňovat symptomy onemocnění či provázet v terminálních fázích života. Nedílnou součástí přístupu k chronickému pacientovi-seniorovi je zdravá životospráva, zahrnující vhodnou stravu, optimální pohybovou aktivitu, dostatek sociálních kontaktů i duševních podnětů. Přednášky odborníků z řad lékařů, farmaceutů, klinických psychologů a rehabilitačních pracovníků se zaměřovaly na širší spektrum léčebné péče a prevence ve stáří s možností využití komplementárního homeopatického přístupu. V rámci odborného programu zazněly příspěvky Strategie homeopatické léčby seniorů (MUDr. Kateřina Formánková), Senioři, pohyb a homeopatie (PhDr. Radana Poděbradská, Ph. D.), Zdravá strava pro seniory (PharmDr. Margit Slimáková), Psychosomatika (MUDr. Eliška Bartlová), Homeopatie v lékárenské praxi (Mgr. Šárka Chlebanová), Využití homeopatie v onkologii (PhamrDr. Renata Semeráková) a další.

Břemena i zázraky seniorského věku

Jak ve svém příspěvku uvedla MUDr. Formánková, v současné době se období stáří prodlužuje, výjimkou nejsou pacienti dožívající se věku 90–100 let. Na druhé straně se chronická a degenerativní onemocnění posunují do relativně nižšího věku. Mnozí senioři žijí dlouhá léta s chronickými potížemi, které mají za následek zhoršenou kvalitu života a snížení až ztrátu soběstačnosti. Polymorbidita seniorů bývá nezřídka spojena s polypragmazií, přičemž stoupá riziko nežádoucích účinků léků, preskribovaných často různými specialisty, a jejich interakcemi. To posléze vede k dalšímu zhoršení zdravotního stavu a rozvoji dalších komorbidit. Někteří pacienti již na začátku důchodového věku mohou trpět řadou patologií, které se časem mohou stát život ohrožujícími.
Přednášející v úvodu prezentovala kazuistiku 72leté pacientky, která se dostavila se závažnou poruchou spánku. Pacientka několik týdnů prakticky nespala. V průběhu anamnézy bylo zjištěno, že problém je psychosomatického charakteru, dále se ukázalo, že seniorka užívá následující kombinaci léků: Anopyrin, Concor, Nitro-Mack, Lipanthyl, Cinarizin, Surgam, Jumex, Kalicor, Hypnogen, Chlorprothixen. Poté, co byla nasazena homeopatická léčba a postupně vysazeny některé z uvedených léků, došlo k rychlé úpravě spánku a během 3 měsíců se stav pacientky znormalizoval. Na další kazuistice MUDr. Formánková demonstrovala, že „zázraky se dějí i v seniorském věku“. Pacientka ve věku 89 let po pádu – zprvu bez patologického nálezu na skeletu, později se prokázala fraktura pánevní kosti – hospitalizována na chirurgii, později byla jako zcela imobilní a inkontinentní převezena do LDN. Po rehydrataci, korekci analgetické léčby a nasazení homeopatické terapie došlo ke zlepšení psychického stavu, následně začala cvičit, byla propuštěna do domácí péče, začala chodit s oporou, později bez opory, je kontinentní, chodí i sama ven.

Strategie léčebného přístupu

Homeopatie je šetrná metoda nacházející své místo zejména u chronických onemocnění, ale také u „citlivějších“ pacientů, jako jsou děti, těhotné ženy či nemocní senioři. Homeopatická léčba často umožní stabilizovat zdravotní stav chronicky nemocného tak, že nevzniká potřeba nasazovat další léky, a dokonce je možno v mnoha případech některé užívané léky vysadit. „Homeopatická léčba dokáže zlepšit i příznaky trvající 20 let a déle,“ uvedla MUDr. Formánková a dodala, že „ pacienta je však třeba před zahájením homeopatické léčby upozornit, že léčba bude dlouhodobá a zlepšení potíží přichází postupně“.
Pacienti k homeopatovi často přicházejí s mnoha rozličnými obtížemi, někdy mají nereálná očekávání, jindy se dožadují řešení banálního zdravotního problému, a přitom podceňují závažnější potíže. V přístupu k nemocnému seniorovi je proto třeba neopominout důkladné vyšetření a odběr anamnézy – pacient by měl přinést zprávy ze všech odborných ambulancí včetně seznamu léků, které užívá. Užívanou léčbu je třeba vyhodnotit a v řadě případů upravit. Ubírat (nadbytečné či duplicitní) léky je nutné postupně a opatrně, zejména v případě psychofarmak. U pacientů se závažným až život ohrožujícím stavem se musí častěji provádět kontroly. Pacienta je třeba doprovázet během terminálního stadia, eventuálně podávat léky i všem zúčastněným.

Mobilita pro komunikaci

„Pravidelná pohybová aktivita ve stáří zvyšuje kvalitu života, prodlužuje soběstačnost a nezávislost jedince,“ připomenula ve své přednášce fyzioterapeutka Radana Poděbradská. V seniorském věku jsou z pohledu rehabilitace zásadní hypomobilita, imobilita a instabilita s pády. Dalším závažným geriatrickým problémem je pak sarkopenie.
„Pohybová aktivita ovlivňuje život ve stáří. Je třeba si přitom uvědomit, že mobilita je důležitá i pro komunikaci – umožňuje seniorovi dostat se do sociálního prostředí, které jej stimuluje. Komunikace je důležitější než sebeobsluha!“ upozornila fyzioterapeutka. Pohybovou aktivitu je podle ní třeba stimulovat. Jako nejvhodnější se v seniorském věku ukazuje kombinace vytrvalostního a silového tréninku. Vedle toho je třeba podporovat u seniorů důstojnost, sebeúctu, autonomii a seberealizaci. „Důležité je zlepšit pacienta hlavně psychicky. Aby měl chuť žít. Homeopatie v tomto může být nápomocná,“ uzavřela MUDr. Poděbradská, která rehabilitační péči úspěšně kombinuje nejen s homeopatií, ale také s tradiční čínskou medicínou.

Jak učinit léčbu bezpečnější

Jak již bylo uvedeno výše, stáří je v naší civilizaci spojeno s polymorbiditou a polypragmazií. Ve věku nad 70 let trpí 90 % seniorů jednou či více chronickými nemocemi. V seniorském věku se navíc mění farmakodynamika a farmakokinetika léčiv, hrozí více nežádoucích interakcí. Odhadem 20 % starých lidí umírá na následky nežádoucích účinků léčby.
O roli lékárníka-homeopata v edukaci pacienta o správném užívání léků informovala Mgr. Chlebanová. Přínos homeopatie v péči o seniory vidí v možnosti aplikovat homeopatika nejen u akutních méně závažných problémů, ale také u závažnějších chronických potíží, jako jsou bolest kloubů, osteoporóza, chronická zácpa, neuropatie, varixy, onemocnění jater a ledvin, péče o imobilní pacienty nebo cévní insuficience. Významnou doménou homeopatie je podle ní také řešení emočních, psychických a psychosomatických potíží seniorského věku, které souvisejí s odchodem partnera, ztrátou životních jistot či změnou životní situace. „V rámci mých možností a kompetencí je každý homeopatický lék, kterým mohu u starého člověka nahradit lék alopatický, obrovská výzva,“ uvedla Šárka Chlebanová.

Zaměřit se na pozitivní aspekty stáří

Na riziko rozvoje depresivní poruchy, která má ve stáří specifický charakter, obrátila pozornost MUDr. Bartlová. Deprese u seniorů bývá charakterizována úbytkem nejrůznějších (nejen kognitivních) schopností a nedostatkem zájmu a angažovanosti podílet se na okolním dění. Staří lidé si obvykle nepřipouštějí, že by mohli trpět depresí, stěžují si však na množství tělesných obtíží, které pokládají za příčinu nepohody. „Ve stáří dochází ke stírání psychosexuálních rozdílů, staří se uchylují k introverzi, trpí pocity izolace, osamění a klesá tolerance k náročnějším životním situacím,“ popsala přednášející.
Připomenula však, že jsou zde i pozitivní stránky stáří, které je třeba posilovat. Je to moudrost a vděčnost, realistické sebepojetí, radost a spokojenost, pocit smysluplnosti, spiritualita. „Díky homeopatii se mnoho z těchto pozitivních stránek daří rozvíjet, takže starý člověk nemusí končit jako tělesně a duševně postižený. Staří lidé navíc dobře odpovídají na léčbu. Homeopatická léčba zlepší mnoho symptomů a pacienti senioři jsou často z tohoto efektu příjemně překvapeni,“ konstatovala MUDr. Bartlová. Věnovat se psychosomatickým aspektům stárnutí a řešit změny, které s sebou přináší, je podle Elišky Bartlové velkou výzvou pro lékaře a homeopaty.
Více informací pro případné zájemce o vzdělávání v homeopatii naleznete na: hla-homeopatie.cz

Homeopatie v geriatrii – tipy a doporučení

V geriatrické medicíně lze využít širokou škálu terénních i symptomatických homeopatických léků. Zde přinášíme několik tipů, které zazněly na semináři: • Nejčastěji používám léky Baryta muriatica a Natrum muriaticum, které zlepšují starého pacienta psychicky. Při přetrvávající úzkosti mám dobrou zkušenost s lékem Aconitum v ředění 30 nebo 200 CH. Při Parkinsonově nemoci pomáhá Apis melifica. Léky Arsenicum iodatum a Arnica montana fungují jako „spořiče energie“ (PhDr. Radana Poděbradská, Ph. D.). • Cactus grandiflorum pomáhá při úzkosti a strachu ze smrti u starých pacientů, kteří jsou naštvaní na celý svět a nespolupracují s lékaři. Conium maculattum podejte tam, kde zemřel celoživotní partner (MUDr. Eliška Bartlová). • V terminálním stadiu, zejména pár hodin života v období soporu, urychluje odchod několik dávek vysoce ředěného Arsenicum album, každé 2–3 minuty (MUDr. Kateřina Formánková).

Ohodnoťte tento článek!