Program EU pomáhá české vědě a medicíně

Kamera pro výzkum kmitu hlasivek, multianalytický mikroskop, plastinace tkání pro studijní účely. Čeští zdravotníci se podílejí na vědecko-výzkumných projektech, které otevírají nové léčebné možnosti a jsou financovány díky prostředkům z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Terapie a rehabilitace hlasu

Medical Healthcom, spol. s r. o., realizovala ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UP) projekt „Nové metody a technologie pro edukaci, diagnostiku, terapii a rehabilitaci lidského hlasu – spojení základního výzkumu v oblasti fyziologie hlasu s vysokoškolským vzděláváním a praxí ve specializovaném zdravotnickém zařízení“.

Medical Healthcom je akreditovaným vzdělávacím zařízením Ministerstva zdravotnictví ČR a dlouhodobě působí jako školicí pracoviště pro výuku logopedů a foniatrů. Disponuje nejmodernější diagnostickou technikou – je například jediným pracovištěm v Česku, které je schopno díky videokymografické kameře diagnostikovat poruchy kmitání hlasivek a zjistit tak časná stadia onemocnění hlasu, jak zánětlivých, tak nádorových.

Nejčastěji trpí učitelé

Na realizaci programu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se podílela rovněž Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnit a rozšířit spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a aplikované praxe v oblasti lidského hlasu. Hlasová výchova a hlasová terapie je obor, který nabývá důležitosti ve společnosti, kde se hlas stal nejen základním prostředkem dorozumívání mezi lidmi, ale i jedním ze základních pracovních nástrojů. Statisticky nejpočetnější skupinou hlasových profesionálů trpících poruchami hlasu jsou učitelé, ostatně jedna z hlavních organických poruch hlasu – hlasový uzlík – se latinsky nazývá nodulus cantorum. Rozvíjení předmětu hlasová výchova na pedagogických školách a získání kvalitních teoretických poznatků a praktických dovedností je nezbytným předpokladem úspěšného a celoživotního výkonu náročného povolání pedagoga.

Chybí hlasový terapeut

Projekt nastolil důležitou otázku v oblasti hlasové výchovy u nás: „Kdo má být v České republice hlasovým edukátorem či hlasovým terapeutem osob s poruchami hlasu?“ Na prvním místě je to jistě lékař. Na terapeutickou, medicínskou část problému by však měla navazovat část rehabilitační – rehabilitace hlasu, a to tak, aby jeho tvoření probíhalo ve správných stereotypech a nedocházelo již k dalšímu poškození hlasivek a vokálního traktu. Povolání hlasového terapeuta však v České republice chybí.

V posledních 3 letech tvořili nemocní s poruchou hlasu více než polovinu klientely specializovaného pracoviště – Hlasového centra Praha při Medical Healthcom, spol. s r. o. Lékaři (foniatři a otorinolaryngologové) vyšetřili denně v průměru 15 nemocných s poruchou hlasu. U těchto pacientů je rehabilitační hlasová terapie nutnou součástí léčby. Ve vyspělých státech EU (Německo, Nizozemsko, skandinávské státy) a USA je povolání hlasového terapeuta zcela běžné. Proto je jedním z výstupů spolupráce odborníků na poli hlasové edukace a reedukace i záměr vytvořit akreditovaný kurz hlasové terapie a hlasové edukace pro klinické logopedy a speciální pedagogy, kteří se na edukaci a reedukaci hlasu ve své pedagogické práci zaměřují.

Metoda zachycení kmitu hlasivek

Navázání spolupráce mezi zdravotnickým zařízením Medical Healthcom a Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc umožnilo velmi úzkou a intenzivní výměnu zkušeností na poli vědeckého výzkumu v oblasti kmitání hlasivek a tvoření hlasu. Hlasové centrum Praha používá k vyšetřování vokálního traktu jedinečnou metodu vyvinutou českým vědcem RNDr. Janem Švecem, Ph. D., z Přírodovědecké fakulty UP. Ta je založena na použití specializované vysokofrekvenční kamery, která zachycuje kmitání hlasivek v reálném čase, hodnotí jejich symetrii či asymetrii a je schopna přispět k diagnostice závažných onemocnění hlasivek včetně rakoviny. Použití této kamery umožňuje dospět k přesné diagnostice poruch, jež nemohly být dříve diagnostikovány. K této významné spolupráci byli přizváni rovněž další akademičtí pracovníci a doktorandi UP a zároveň pedagogové a studenti Pedagogické fakulty ZČU.

Přednášky i praktické techniky

Formou pravidelných odborných stáží na pracovišti Hlasového centra Praha mohli pedagogové i studenti detailně porozumět otázkám způsobu tvoření hlasu, pohybu hlasivek, úskalí hlasových poruch a jejich příčin. Formou přednášek byli seznámeni s principy tvoření hlasu, smyslem hlasové pedagogiky a jednotlivými technikami a principy hlasové hygieny. V praktické části se naučili cvičení a techniky umožňující správné tvoření hlasu – dechové, rezonanční i artikulační. Jejich trenéry se staly pedagožky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a Pražské konzervatoře, které mají bohaté zkušenosti v technikách umožňujících správné tvoření hlasu a jeho zesílení v rezonančních prostorách lidského těla.

Během realizace projektu jsou ve spolupráci s cílovou skupinou projektu tvořeny nové studijní materiály (výukové DVD „Metodika výuky hlasové a mluvní výchovy pro pedagogické pracovníky a studenty pedagogických fakult“ a dvě prakticky orientovaná studijní skripta – „Praktická cvičení k hlasové a mluvní výchově pedagoga“ a „Hlasová a mluvní výchova pedagoga“).

Hodnocení videokymografie

Důležitým výstupem projektu je vytvoření vzorku zdravých studentů a nemocných s hlasovými poruchami, kteří byli rozděleni podle jednotlivých poruch hlasu. V návaznosti na klinická vyšetření byly u uvedené skupiny studentů a nemocných získány vzorky videokymografických vyšetření hlasivek. Z této práce vychází i následná myšlenka zpracovat počítačově vyhodnocování obrazového záznamu videokymografie (VKG). Ruční vyhodnocování výsledků vyšetření je pomalé a zdlouhavé, neumožňuje proto rozsáhlejší rozšíření videokymografie do běžné praxe lékařů.

Ze společné práce vyplynula řada témat, na která se chce odborný tým projektu v blízké budoucnosti zaměřit a společně na nich pracovat. Prvním tématem je zdokonalení hodnocení VKG vyšetření. Cílem bude doplnění stávajícího zařízení VKG kamery o sofistikovaný software, schopný automaticky vyhodnotit lékařské nálezy vysokofrekvenčního zobrazení kmitání lidských hlasivek a přiřadit jim správnou diagnózu. Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky VKG vyšetření, použitelné v klinické praxi.

VKG kamera je zařízení vyvinuté v roce 1994 ve spolupráci českých a nizozemských odborníků. Používá se k diagnostice poruch kmitání lidských hlasivek, které jsou způsobeny různými chorobami. V současné době může VKG záznam hodnotit jen poučený lékař a hodnocení je složité a časově náročné, proto je metoda VKG málo klinicky rozšířená. Pokud by byla vybavena softwarovým hodnocením, lékaři by ji mohli široce využívat, neboť zprostředkovává včasnou a levnou diagnostiku zejména nádorových stavů. Umožňuje zachytit rakovinu hlasivek v době, kdy je ještě možné léčit ji neinvazivně či jednoduchým chirurgickým zákrokem, který zachová nemocnému kvalitu života a nezasáhne jeho aktivní život.

Ohodnoťte tento článek!