Projekt Simulační centrum VFN v Praze podpořen k financování

V loňském roce připravila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) projekt na vybudování Simulačního centra VFN.

Cílem je rekonstrukce budovy Na Bojišti a vybavení simulační, zdravotnickou a výpočetní technikou potřebnou k realizaci disertačních prací nově vznikajícího výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu ČVUT – Přístrojová a počítačová podpora procesů v medicíně. Příprava akreditace studijního programu je předmětem komplementárního projektu ČVUT. Vznikne tak unikátní infrastruktura pro simulace procesů a modelování v medicíně, testování zdravotnické techniky a rozvoj týmové spolupráce lékařských a nelékařských profesí.

Žádosti o podporu obou projektů byly po hodnocení ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podpořeny a doporučeny k financování z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání s výhradou zapracování připomínek hodnotící komise. Na projekt Simulačního centra VFN byla přidělena podpora v maximální výši 689 276 004,57 Kč a na projekt ČVUT pak ve výši 9 970 360,93 Kč. VFN nyní zapracovává všechny připomínky hodnotící komise. „Věříme, že v brzké době s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dospějeme k definitivní podobě podkladů, a doufáme, že rozhodnutí o poskytnutí dotace obdržíme již brzy,“ uvádí Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA, ředitelka VFN v Praze.

Projekt je koncipován značně multidisciplinárně a dosud se do jeho přípravy zapojilo 16 pracovišť VFN a šest fakult či ústavů ČVUT, které se budou podílet na zpracování zhruba 55 témat disertačních prací nového doktorského studijního programu. „Spolupráce ČVUT a VFN reprezentuje vzrůstající roli techniky v moderním zdravotnictví. Nabídku projektu, která je určena pro postgraduální studenty ČVUT plánuje UK doplnit připravovaným projektem výukových simulací pro pregraduální

studenty lékařství,“ přibližuje prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK. Do budoucna je možno v případě zájmu postupně rozšiřovat okruh zapojených subjektů po vzájemné dohodě mezi partnery (VFN-ČVUT). „Praktická příprava budoucích lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků nemůže plně probíhat v klinickém provozu – dosud chybí komplexní infrastruktura, kde by se studenti připravovali na praktický výkon svého povolání v multidisciplinárních týmech,“ doplňuje Mgr. MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ředitelky VFN v Praze, která má projekt na starosti.

V Simulačním centru VFN vzniknou simulovaná klinická pracoviště: endoskopické simulační sály, katetrizační simulační sál, porodní sál s neonatologickou částí, jednotka intenzivní péče, pracoviště diagnostického zobrazování s ultrazvukovou, mamografickou a rentgenologickou vyšetřovnou, stomatologická ambulance, standardní lůžkový pokoj, vyšetřovny, ambulance, odběrové místnosti, řada specializovaných laboratoří a pracoven.

O autorovi| Zdroj: VFN

Ohodnoťte tento článek!