Propuštění pacienta bez přístřeší

Pokud je v nemocnici hospitalizován pacient, který je bez přístřeší, tzn. nemá se kam vrátit, jak se postupuje při jeho propouštění? Odesílá se takový člověk zpět na ulici, nebo mu musí být zajištěna následná péče (např. v azylovém domě, na ubytovně)? Jakými předpisy se nemocnice má v tomto případě řídit?

Pokud jde o pacienta, který se po propuštění z nemocnice nemá kam vrátit, neboť je bez domova, řídí se nemocnice jakožto poskytovatel zdravotních služeb zákonem o zdravotních službách. Tento zákon, jak již z jeho názvu a účelu vyplývá, řeší problematiku zdravotních, nikoli sociálních služeb poskytovaných pacientům. Zákon tedy prioritně klade důraz na zajištění zdravotních služeb pacientům a neřeší jejich sociální, či dokonce bytové potřeby. Přesto však zákon v některých ustanoveních propojuje poskytování zdravotních a sociálních služeb pacientům.
Zákon tak například definuje vlastní sociální prostředí pacienta jako domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta (například zařízení sociálních služeb). V návaznosti na tuto definici pak zákon dále stanovuje, jaká zdravotní péče je pacientovi poskytována v jeho vlastním sociálním prostředí. Jedná se o takové zdravotní výkony, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.

Nemocnice informuje, ale bydlení neřeší

Zákon dále stanovuje, že poskytovatel zdravotních služeb je povinen předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství, jakož i předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi. Zákon ukládá nemocnici, aby pacienta při propuštění vybavila léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na tři dny nebo v odůvodněných případech i na delší nezbytně nutnou dobu.
Pokud není pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, může být propuštěn z nemocnice až po předchozím včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí. Má-li být propuštěn pacient, u něhož není zajištěna další péče, nemocnice o tom včas informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle adresy místa trvalého pobytu pacienta.
Z výše uvedeného je zřejmé, že při propouštění pacienta bez přístřeší z nemocnice je nemocnice povinna jiným poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb poskytnout informace potřebné k zajištění následné zdravotní péče o pacienta a v některých případech uvedených výše vyrozumět osoby, které další péči zajistí. Nemocnice však není povinna řešit bytové potřeby propuštěného pacienta.

O autorovi| odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Ohodnoťte tento článek!