Psoriáza: komorbidity a bezpečnost léčby

V rámci XIII. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů, který se konal ve dnech 8.–10. června 2017 v Olomouci, proběhlo sympozium „Update biologické léčby psoriázy – bezpečnost, komorbidity a propojení s Crohnovou nemocí“. Odborným garantem a moderátorem bloku byl MUDr. Slavomír Urbanček, Ph. D., z Dermatovenerologické kliniky FNsP F. D. Roosevelta v Banské Bystrici. Sympozium podpořila společnost Janssen-Cilag.

Na propojení Crohnovy nemoci s psoriázou se v úvodním příspěvku zaměřil MUDr. Přemysl Falt, Ph. D., z Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice.
Upozornil tak na důležitost spolupráce dermatologa a gastroenterologa.
Jak uvedl přednášející, data publikovaná v odborných časopisech (Annals of the Rheumatic Diseases 2013, Journal of Gastroenterol 2009) ukazují na zvýšený výskyt idiopatických střevních zánětů (IBD) u pacientů s psoriázou a zvýšené riziko vzniku Crohnovy choroby u žen s psoriázou.

Crohnova choroba a psoriáza: Kazuistiky

Propojení obou onemocnění prezentoval MUDr. Falt na třech kazuistikách.
V prvním případě šlo o 63letou pacientku s Crohnovou chorobou a psoriázou, která byla léčena infliximabem, po němž došlo k vyhojení střevního zánětu, vymizení projevů psoriázy a k dlouhodobé remisi.

V další kazuistice šlo o 27letou ženu trpící Crohnovou chorobou s postižením tlustého střeva a ilea. Pacientka byla léčena adalimumabem, po němž bylo dosaženo remise. Jako nežádoucí účinek léčby se však objevila těžká palmoplantární psoriáza a kompletní alopecie.
Adalimumab byl proto vysazen, k regresi změn však docházelo pomalu, v průběhu šesti měsíců. Pro relaps Crohnovy

choroby byl nasazen methotrexát, který měl za následek polékovou hepatopatii.
Po vysazení methotrexátu opět došlo k relapsu, lékaři tudíž zvažují léčbu ustekinumabem.

V třetí kazuistice se jedná o 26letého muže s Bechtěrevovou nemocí diagnostikovanou v roce 2014. Pacient byl v roce 2015 zařazen do studie testující účinek anti-IL-17 léčby (secukinumab).
Následně se v roce 2016 objevila ulcerózní kolitida s těžkým akutním vzplanutím na začátku roku 2017 a pouze částečnou odpovědí na systémové kortikosteroidy. Byla vysazena studijní medikace a nasazena záchranná léčba infliximabem. Po dvou měsících došlo ke klinické remisi.

Nežádoucí účinky anti-TNF alfa léčby

MUDr. Falt dále prezentoval výsledky studie s více než 400 pacienty s IBD léčenými pomocí anti-TNF alfa. U pacientů, u nichž se objevily psoriatické projevy (5 %), byl s úspěchem využit ustekinumab, po němž došlo ke kompletní regresi kožních psoriatických lézí. Komplikace anti-TNF alfa léčby, projevující se indukovanou psoriázou, zkoumala metaanalýza 47 studií, v nichž bylo sledováno 222 pacientů s Crohnovou chorobou. Po vysazení anti-TNF alfa léčby došlo ke zlepšení asi u třetiny pacientů. MUDr. Falt v závěru shrnul, že psoriaformní léze jsou relativně častou komplikací anti-TNF léčby využívané u idiopatických střevních zánětů.

I přes předpokládanou společnou patofyziologii psoriázy a Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy může terapie psoriázy pomocí anti-IL-17 léky vyvolat exacerbaci nebo vznik nespecifického střevního zánětu. Účinnou a bezpečnou terapeutickou modalitou v léčbě středně těžkých a těžkých forem Crohnovy

choroby je ustekinumab.

Diabetes a psoriáza

Na další významnou komorbiditu psoriázy, diabetes mellitus, upozornil prim. MUDr. Peter Kozub, Ph. D., z Dermatovenerologického oddělení FNsP Nové Zámky v příspěvku „Pacient s inzulínovou rezistenciou, diabetes mellitus a psoriázou“. Že metabolický syndrom a inzulinová rezistence zhoršují klinický průběh psoriázy a mezi oběma onemocněními je významná korelace, prezentoval přednášející na výsledcích několika studií. Populační zkřížená studie Cohena a kol., která porovnávala téměř 17 tisíc pacientů s psoriázou a 75 tisíc pacientů bez psoriázy, potvrdila, že výskyt diabetu mellitu byl signifikantně vyšší u pacientů s psoriázou.

Rozvoj diabetu u těchto pacientů může souviset s délkou trvání ohraničení, intenzitou zánětu a dlouhodobým používáním lokálních kortikosteroidů. Jiná studie ukázala, že prevalence diabetu mellitu je u pacientů s psoriázou zvýšená o 59 procent oproti jedincům bez psoriázy a u pacientů s psoriázou je o 27 procent vyšší riziko rozvoje diabetu mellitu. U pacientů s psoriázou byl prokázán také 2x častější výskyt nealkoholické steatózy jater (NASH), přičemž je známo, že NASH je rizikovým faktorem rozvoje dia

Předpokládaný společný mechanismus patogeneze psoriázy a IBD
PSOLAR: přetrvávání na biologické léčbě u bio-naivních pacientů

Ohodnoťte tento článek!