Realizace a ukládání EKG záznamů v elektronické podobě na Pracovišti medicíny dospělého věku

Realizace EKG a pořízení jeho záznamu patří k základním vyšetřovacím metodám, kdy je pro lékaře důležité zhodnocení celkového zdravotního stavu i na základě vyhotoveného elektrokardiogramu. EKG záznam je cenným zdrojem informací o zdravotním stavu pacienta a stejně významný je i při vyhodnocení kritické situace.

Na pracovišti Diagnostickoterapeutického centra (DTC) FN Brno je soustředěno několik interních ambulancí, kde je prioritou mimo jiné i vytvoření kvalitního EKG záznamu. V rámci objednávání spotřebního materiálu jsme zjistili příliš vysoké finanční nákladnosti na EKG papír. Tato skutečnost nás přivedla k zamyšlení nad snížením finančních nákladů. Následně jsme v roce 2013 předložili Grantové komisi ve FN Brno téma projektu s názvem „Realizace a ukládání EKG záznamů v elektronické podobě na Pracovišti medicíny dospělého věku“. Grant s uvedenou tématikou nám byl přidělen pod číslem 6/12 a řešen na základě institucionální podpory MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705).

V rámci grantu jsme si stanovili následující cíle:

• Vytvořit seznam všech EKG přístrojů na PMDV ve FN Brno a zjištění využití daných přístrojů pro ukládání EKG záznamů do centrálního úložiště.
• Vyhodnotit náklady na stávající provoz EKG přístrojů.
• Ve zkušebním provozu ověřit možnost ukládání záznamů v elektronické podobě a jejich využití v praxi.
• Vyhodnotit předpokládané náklady na zavedení ukládání EKG záznamů v elektronické podobě do centrálního úložiště.
• Vypracovat časový harmonogram pro realizaci ukládání EKG záznamů v elektronické podobě.

Realizace stanoveného projektu

Na Pracovišti medicíny dospělého věku (PMDV) je evidovaných celkem 67 EKG přístrojů. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že z celkového počtu EKG lze teoreticky použít 29 přístrojů pro úložiště EKG záznamů v elektronické podobě. U evidovaných přístrojů probíhá pravidelná bezpečnostně technická kontrola, kdy finanční zatížení na jeden přístroj činí od 1000 do 3300 Kč. Výše částky závisí na typu přístroje, firmě provádějící technickou kontrolu a smluvních podmínkách s nemocnicí. Po zpracování získaných dat proběhlo vyhodnocení ročních finančních nákladů na spotřebu termopapíru, kdy celková částka činila u interních oborů 254 757 Kč a u chirurgických oborů 38 826 Kč.
Ke splnění stanoveného cíle bylo nutné zapůjčení EKG přístroje s programovým vybavením na ukládání EKG záznamů. Pro vzdálené nahlížení a hodno cení byly nainstalovány programy na příjmové interní ambulance s nepřetržitým provozem a byl seznámen i zaškolen personál. K ověření ukládání záznamů v elektronické podobě jsme pracovali s certifikovanými prohlížeči. Během zkušebního provozu v roce 2013 bylo natočeno 3179 EKG záznamů, část vyšetření byla zdokumentována i v papírové podobě. Po natočení záznamu měl lékař možnost ihned zhodnotit EKG křivku i ve vzdálené ambulanci a reagovat tak na případné změny v záznamu.
V průběhu zkušebních měsíců byly prováděny edukační pohovory a informační přednášky pro NLZP i lékaře. Následně byly vyhodnoceny dotazy a připomínky k testovacímu provozu. V letech 2013–2014 bylo na EKG přístroji Cardioline v rámci Centrálního interního příjmu natočeno 6785 pacientů a vytištěno 11 427 stran s EKG záznamem. Náklady na papír A4 byly 1371 Kč a na toner do EKG přístroje 9278 Kč. Celkové náklady při zkušebním provozu jednoho EKG přístroje dosáhly 10 649 Kč.

Závěr

Elektrokardiogram (EKG) je jedním z nejjednodušších vyšetření v kardiologii, které však umožnuje odhalení většiny závažnějších srdečních onemocnění. Jedná se o rychlé, zcela bezbolestné vyšetření. V rámci našeho zkušebního projektu ukládání EKG záznamů do centrálního úložiště na pracoviště Centrálního interního příjmu jsme zaznamenali následující pozitiva. Řadíme mezi ně plné propojení s nemocničním informačním systémem – zamezení opakovaných EKG záznamů u pacientů v rámci PMDV. Dále využití běžných počítačů pro prohlížení pořízených záznamů, tisk na kancelářský papír a následnou archivaci záznamu. Projektem bylo zjištěno snížení finančních nákladů na termopapír, možná spolupráce s libovolnými EKG přístroji, úspora času a včasná diagnostika. Při zkušebním provozu se vyskytla i určitá negativa, která se projevila vysokou citlivostí při samotném natáčení záznamu. Byla způsobena pohybem pacienta při vyšetření, a proto se musel vyhotovit nový záznam. Testováním bylo dále zjištěno, že pracovní režim PC není přizpůsoben podmínkám nepřetržitého provozu. Jisté problémy se vyskytly i při tisku EKG záznamu, který byl někdy nekvalitní.
Na základě výzkumu jsme také zjišťovali zájem o elektronické ukládání EKG záznamu. Šetřením bylo zjištěno, že pro souhlas se vyslovilo 33 (76,74 %) respondentů z interních pracovišť a z chirurgických oborů jen 10 (23,26 %). S ukládáním nesouhlasilo celkem 10 (41,67 %) dotázaných z interních oborů a 14 (58,33 %) respondentů z chirurgických oborů (viz graf).
I přes určitá negativa jsme přesvědčeni o významné úspoře EKG papíru na Pracovišti medicíny dospělého věku a zamezení duplicity vyšetření.
Literatura u autorek

O autorovi| Mgr. Táňa Bartošová, vrchní sestra DTC, FN Brno, tana.bartosova@fnbrno.cz, Bc. Dagmar Churá, staniční sestra DTC, FN Brno, dagmar.chura@fnbrno.cz, Simona Křížová, staniční sestra DTC, FN Brno, simona.krizova@fnbrno.cz (a kolektiv)

Zájem o elektronické ukládání EKG záznamu ve FN Brno

Ohodnoťte tento článek!