Rozporuplné reakce nad transparentní spoluprací

Česká onkologická společnost (ČOS), Česká společnost intenzivní medicíny a Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP ve svých oficiálních stanoviscích vyjádřily nesouhlas s celoevropskou iniciativou Transparentní spolupráce, kterou ve spolupráci s EFPIA připravila AIFP.

„S politováním musíme deklarovat, že projekt ‚Transparentní spolupráce‘ podle zveřejněných informací považujeme za zavádějící až neblahý,“ uvádí stanovisko ČOS podepsané jejím předsedou prof. Jiřím Vorlíčkem. Pro zástupce farmaceutických firem je takový postoj „překvapující“, celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce je postavena jako samoregulační projekt farmaceutických společností a jeho zastánci si slibují zprůhlednění a objasnění principů spolupráce mezi zdravotnickými odborníky a farmaceutickými firmami. „Asociace inovativního farmaceutického průmyslu je odhodlána změnit iniciativou Transparentní spolupráce pohled odborné i laické veřejnosti na spolupráci lékařů a farmaceutického průmyslu. Nabízíme možnost objasnění problematických bodů a věříme, že nikdo v ČR nemůže negativně vnímat snahu, která pomůže pozitivně nahlížet na zdravotnictví jako celek,“ ohradil se výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ( AIFP) Mgr. Jakub Dvořáček. Iniciativu, nad níž převzalo záštitu ministerstvo zdravotnictví, obhajuje také Filip Dostál z daňové společnosti Kemphoogstad. Podle něj nepřinese většině zdravotníků žádnou změnu. „V rámci peněžního i nepeněžního plnění (například úhrada cesty, vstup a pobyt na kongresech) jde zejména o zprůhlednění těchto toků. Zdravotníci ale i veřejnost dostávají jasnou zprávu o tom, že i tyto prostředky podléhají klasickému danění. Většina zdravotníků má ale své daně v pořádku,“ uvedl Filip Dostál.

Kdo platí kongresy

Podle zástupců onkologů je téměř „dryáčnické“ tvrzení AIFP o tom, že sílí tlak veřejnosti, médií i politiků na zprůhlednění a objasnění těchto vztahů a že je napadána integrita zdravotnických odborníků při předepisování léčiv i odborná úroveň spolupráce. „Naopak, jak vědečtí pracovníci, tak lékaři již mnoho let v rámci každé publikace zveřejňují jak obsah, tak rozsah své spolupráce jak s průmyslem, tak se všemi organizacemi (včetně státních), a to bez nutnosti jakéhokoli angažování právě farmaceutického průmyslu,“ uvedl Jiří Vorlíček a zdůraznil, že zveřejňování souhrnu roční výše plateb a jiného plnění, které se spoluprací u daného odborníka/zařízení souvisely, považuje za zcela kontraproduktivní. Podle něj vytvoří v laické a mediální veřejnosti falešný obraz o finanční provázanosti lékařů a farmaceutického průmyslu, a to ve vztahu k předepisování léčiv.
„Lékaři pracující v nemocnicích stanovují terapeutický postup, konkrétní léčivo je ale vybráno dle výběrových řízení managementem pracoviště, případně je konkrétní značka určena dispenzací v lékárně. Zcela nesmyslné je také přepočítávání na finanční prostředky partnerství průmyslu na akcích vzdělávacího charakteru, které lékaři absolvovat musí v rámci povinného kontinuálního vzdělávání, a to ať by byla zveřejňována částka alokovaná na lékaře nebo odbornou společnost, která akci pořádá,“ dodal předseda ČOS.

Shoda nad odbornou spoluprací

Jak onkologové, tak i AIFP se shodují, že intenzivní spolupráce mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem je potřebná. „V loňském roce uvedl inovativní farmaceutický průmysl na trh 37 léků se zcela novou účinnou látkou, bez spolupráce by tyto inovace ne existovaly. Myslíme si, že lékaři, kteří s farmaceutickým průmyslem spolupracují, pracují v zájmu zdraví pacientů, pracují pro přínos nových léčebných postupů a mají být právem pyšní na svou práci a její výsledky,“ domnívá se Jakub Dvořáček a dodává, že iniciativa Transparentní spolupráce vznikla na základě přijetí kodexu Disclosure v roce 2013. Tento kodex byl 1. ledna 2014 přijat ve všech evropských zemích včetně České republiky a je závazný pro všechny členské společnosti EFPIA. V ČR především, nikoli však výhradně, pro členy AIFP. „Záměrem iniciativy je přispět ke zlepšení veřejného mínění o farmaceutickém průmyslu i odbornících, kteří s ním úzce spolupracují. Respektujeme postoj ČOS, ale věříme, že došlo pouze k určitému nepochopení iniciativy jako celku,“ říká Mgr. Dvořáček.

Ohodnoťte tento článek!